ROMÂNIA

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al  județului Teleorman.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2003 din 17 februarie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr.2004 din 17 februarie 2009 al Direcției dezvoltare locală și Direcției economice, buget-finanțe;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr. 94/27.08.2008 privind prețul minim de pornire al licitației publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman și nr. 129/31.10.2008, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, modificată și completată;

- prevederile art. 91, alin. (1), literele c) și f) și alin. (4), litera b)  din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

               Art.1. - Se aprobă diminuarea cu 20% a prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad,  prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr...... din  25 februarie  2009

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                  

 

                                                                                                  Anexa

                                                     la Hotărârea  nr. ... din.......februarie 2009

 

 

LISTA

cu prețul minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru  vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman, stabilit în urma diminuării cu 20%

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Preț minim inițial

-LEI-

Preț minim de pornire final

-LEI-

1

Corp C(S+D+P+4E)

-sup. construită=325,00 m.p.

-terenul aferent=2.447,00 mp

mun. Roșiorii de Vede,   

strada Oltului, nr. 59

    952.054,00

     761.643,00

2

Mașină de cusut saci

1.500,00

1.200,00

3

Selector cereale

14.000,00

11.200,00

4

Trior cereale

2.500,00

2.000,00

5

Autoturism Dacia Break

2.533,00

2.026,00

6

Mașină de tratat cereale

1.000,00

800,00

7

Remorcă tractor

1.215,00

972,00

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea