ROMÂNIA

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada     2008-2011

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

 

- expunerea de motive nr. 2001 din 17 februarie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul de specialitate nr. 2002 din 17 februarie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 17 lit. c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

- prevederile art. 4 lit. e) și art. 17 lit. c) și d) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. f)  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, pentru traseul TR 103 Turnu Măgurele-Lunca-Prundu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

  

Alexandria,

Nr. …….  din 25 februarie 2009

 

 

 

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                                                                                               Anexa            la Hotărârea nr. ....... din ......................................

 

 

 

PROGRAM DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2011

 

 

 

                                         

 

 

Nr. traseu

 

 

A

B

C

 

Km pe sens

 

 

 

Nr. curse planificate

 

 

Capacitate de transport (A/M)

 

 

Nr. minim de locuri pe vehicul/ scaune

 

 

 

 

Nr. vehicule  necesare

 

 

Program circulație

          

 

 

 

Zilele de circulație

Autog./ loc./plecare

 

Loc. intermed.

 

Autog./ loc./sosire

 

active

 

rezerve

 

Dus

Întors

Plecare

Sosire

Plecare

Sosire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TR

103

Turnu Măgurele

Lunca

Prundu

22

1

M

10

1

1

12:00

12:45

6:30

7:15

1,2,3,4,5,6,7

 

 

 

NOTĂ: număr minim de locuri – 10 reprezintă  9+1 șofer

                                                                                    

             capacitate locuri: M – microbuz

                                        

                                                 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea