ROMÂNIA

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2007 din 17 februarie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad și raportul de specialitate nr. 2008 din 17 februarie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- adresa nr. 8585 din 12 februarie 2009 a Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

- prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera f),  din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

    Art.1. - Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad,  prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                       

 

  

 

Alexandria

Nr...... din  25 februarie  2009

 

 

 

 

                                                                                                                           Anexa

                                                                                             la Hotărârea nr……..din …februarie 2009

 

JUDEȚUL TELEORMAN                                                    INSPECTORATUL DE POLIȚIE                        

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                          AL JUDEȚULUI TELEORMAN                        

Nr._________ din ____________                                              Nr. _________ din ___________

 

PROTOCOL  DE  COLABORARE

 

 

PĂRȚILE SEMNATARE

 

       1. Județul Teleorman, persoană juridică de drept public, identificat prin codul de înregistrare fiscală nr. 4652686, prin Consiliul Județean Teleorman cu sediul în municipiul Alexandria, str. Dunării,  nr. 178,  județul Teleorman,  reprezentat  prin  președinte,  Liviu Nicolae Dragnea,

 

      2. Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71-73, reprezentat prin comisar șef de poliție Simion Pătrașcu,

 

PRINCIPIILE COLABORĂRII

 

ART. 1. Colaborarea între părți se va baza pe obiectivele și principiile prevăzute de:

 

- OUG 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice ;

            - Regulament de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

- Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

- Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 

- Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

 

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

OBIECTUL PROTOCOLULUI

 

            ART. 2. Parteneriatul C.J. Teleorman - I.P.J. Teleorman, oficializat prin prezentul protocol are ca obiect colaborarea părților în următoarele arii de intervenție:

 

            - întocmirea și propunerea spre aprobarea Consiliului Județean Teleorman a Strategiei în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din județul Teleorman pentru  perioada 2009-2013 ;

- creșterea gradului de siguranță rutieră al drumurilor județene de pe raza jud. Teleorman, implicit reducerea numărului de accidente rutiere care au cauza favorizatoare elementul drum;

            - prevenirea cauzelor generatoare de evenimente rutiere, prin verificarea operatorilor de transport public județean de persoane prin curse regulate/regulate speciale care au obligația de a adopta măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

ART. 3. Obligații comune:

 

- verifice starea și corectitudinea amplasării simbolurilor și inscripțiilor semnalizării

verticale, asigurarea vizibilității asupra indicatoarelor rutiere, identificarea indicatoarelor lipsă sau deteriorate;

- identifice degradări ale părții carosabile, acostamentelor și parcărilor amenajate;

- să verifice starea și corectitudinea semnalizării rutiere temporare a sectoarelor de drum în lucru, stabilirea de măsuri suplimentare de sporire a securității rutiere, termene de implementare a acestora, inclusiv de sancționare a factorilor responsabili;

- să execute activități comune în scopul depistării și tragerii la răspundere a persoanelor  care sustrag dotări tehnice aparținând drumului public;

- identificarea în teren a zonelor periculoase în trafic și stabilirea de soluții pentru remediere;

- verificarea în trafic a modului de efectuare a serviciului de transport public județean de  persoane prin curse regulate/regulate speciale;

- identifice modalitățile și resursele umane și materiale necesare pentru implementarea activităților menționate anterior;

- respecte și aplice cu bună credință prevederile protocolului;

- își promoveze reciproc imaginea și contribuie la vizibilitatea rezultatelor parteneriatului;

- contribuie la buna circulație a informațiilor și documentelor necesare desfășurării activităților;

- să respecte termenele stabilite de comun acord pentru realizarea activităților;

- în caz de conflict între părți, să depună toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă a acestuia.

 

ART. 4. Obligații specifice:

 

Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman:

- să participe prin personalul specializat la activitățile concrete de verificare a stării de viabilitate a drumurilor judetene;

- să informeze C.J.T. despre deteriorările dotărilor tehnice aparținând drumului public produse prin accidente rutiere, în vederea recuperării prejudiciului cauzat de la persoanele vinovate;

- să pună la dispoziția C.J.T., în condițiile legii, la solicitarea acestuia, date și informații privind accidentele rutiere produse pe un anumit segment de drum;

- să participle la acțiunile inițiate de către C.J.T., conform competențelor, în condițiile legii;

- să participe prin personalul specializat la activitățile de verificare în trafic a operatorilor de transport rutier ce efectuează serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate/regulate speciale, la solicitarea Consiliului Județean Teleorman;

- să pună la dispoziția C.J.T., în condițiile legii, la solicitarea acestuia, date și informații privind mijloacele de transport cu care operatorii de transport rutier efectuează serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate/regulate speciale;

- să inițieze și să participe la întâlniri periodice, mese rotunde, simpozioane pe temele ce fac obiectul protocolului;

 

Consiliul Județean Teleorman:

 

            -să participle prin personalul specializat la activitățile de verificare a stării de viabilitate a drumurilor județene;

- instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, și le mențină în stare corespunzătoare;

            -să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea  carosabilă, care stânjenește sau pune în pericol siguranța circulației și să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia;

            - amenajeze stațiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliției rutiere;

            - nu permită amplasarea construcțiilor de orice fel și practicarea actelor de comerț pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condițiile în care acestea ar afecta siguranța circulației pietonilor și vehiculelor;

            - asigure viabilitatea drumurilor judetene;

- realizeze amenajări rutiere pentru a determina participanții la trafic respecte semnificația semnalizării rutiere;

            -cu avizul poliției rutiere, poate dispune restricții temporare de circulație, informând participanții la trafic cu privire la interdicție, durata acesteia și rutele ocolitoare de deplasare;

-ia măsuri de înlăturare imediată a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configurației, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a drumului judetean;

            - în cazul producerii unor evenimente rutiere, este obligat curețe drumul, înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă și readucă drumul la starea inițială;

- verifice și recepționeze lucrările executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege și avizelor obținute anterior începerii lucrărilor;         

- să întrețină drumurile județene pe timp de iarnă;

            - urmărească  și să  verifice periodic modul de efectuare a serviciului de transport  public județean de persoane prin curse regulate/regulate speciale;

            - să participe la acțiunile inițiate de către I.P.J. Teleorman, la cerere, în condițiile legii;

- să pună la dispoziția I.P.J. Teleorman, în condițiile legii, la cerere, date, informații, situații statistice cu privire la drumurile județene;

            - să pună la dispoziția I.P.J. Teleorman, în condițiile legii, la cerere, date, informații, situații statistice cu privire la operatorii de transport rutier câștigători ai traseelor județene incluse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, precum și a operatorilor care efectuează transport public de persoane prin curse regulate speciale;

- să inițieze și să participe la întâlniri periodice, mese rotunde, simpozioane pe temele ce fac obiectul protocolului.

            

RESURSE IMPLICATE ÎN PROTOCOL

 

ART. 5. Resurse umane

 

- lucrători de poliție din cadrul I.P.J. Teleorman – Serviciul Poliției Rutiere, polițiști rutieri din cadrul Poliției municipale și orășenești, lucrători din cadrul Posturilor de poliție comunale, alte categorii de personal, conform competențelor;

 

- personal de specialitate din cadrul Consilului Județean Teleorman.

 

MODALITĂȚI  DE COMUNICARE ÎNTRE PARTENERI

 

ART. 6. Întâlniri periodice:

 

- întâlniri de lucru, conform programului activităților stabilite;

- întâlniri ori de câte ori situația o impune.

 

ART. 7. Circulația informațiilor scrise: circulația informațiilor scrise se va realiza prin

poșta electronică, fax, adrese de înaintare.

 

 

 

DURATA PROTOCOLULUI

 

ART. 8. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 3 (ani), cu posibilitatea prelungirii,

cu acordul părților.

 

CRITERII DE CONFIDENȚIALITATE

 

ART. 9. Orice problemă, conflict, dificultate apărute pe durata prezentului protocol de  colaborare se aduc mai întâi la cunoștința persoanelor de contact, care informează reprezentanții oficiali ai părților semnatare. Aceștia decid modalitatea de soluționare internă în beneficiul părților semnatare fără a prejudicia interesele părților.

 

ART. 10. Orice declarație publică sau informare mass-media  referitoare la activitățile desfășurate în parteneriat se va face cu notificarea prealabilă a partenerului.

 

ART. 11.   Niciuna dintre părți nu are dreptul să prezinte public, fără acordul celeilalte, date statistice sau informații puse la dispoziție de către partener.

 

DISPOZIȚII FINALE

 

ART. 12. Protocolul intră în vigoare de la data semnării acestuia de către parteneri.

 

ART. 13. Protocolul încetează la data prevăzută sau prin acordul părților.

 

ART. 14. Încetarea participării, de către oricare dintre părți se notifică partenerului, în scris, cu  cel puțin 30 de zile înainte de a deveni efectivă.

 

ART. 15. Protocolul poate fi modificat sau completat numai cu acordul părților. Modificările

sau completările se constituie în anexă la prezentul protocol.

 

Prezentul Protocol de colaborare s-a întocmit în două exemplare originale, din care s-a înmânat câte unul fiecarei parți semnatare.

 

                       JUDEȚUL TELEORMAN                              INSPECTORATUL DE POLIȚIE  

         CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                    AL JUDEȚULUI TELEORMAN                     

                                                 

                            PREȘEDINTE,                                                  COMISAR ȘEF DE POLIȚIE,    

   

               

 

PREȘEDINTE

Liviu Nicolae Dragnea