R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței Consiliului Județean Teleorman

convocată de îndată, în ziua de 8 iulie 2009, ora 9,00

 

         

          Lucrările ședinței sunt conduse de domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Bună dimineața, doamnelor și domnilor consilieri,

            Am convocat de îndată Consiliul Județean Teleorman în ședință astăzi, 8 iulie 2009, prin dispoziția nr. 292 din 7 iulie a.c. pentru rezolvarea unor probleme urgente ale administrației publice județene.

La ședință participă 28 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea, doamna Frăsineanu Fulvia Florentina și domnii Mocanu Virgil, Plopeanu Constantin Cristian și Vătafu Teodor Cătălin, astfel că, ședința de consiliu este legal constituită, în consecință putem adopta hotărâri valabile.

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin afișare la sediul instituției, inserat pe site-ul Consiliului județean și transmis posturilor de radio locale.

La ședință mai participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 3 iulie 2009, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  3 iulie 2009.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009.

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

 

          3. Diverse.

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi .

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La punctul unu de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009.

Domnul vicepreședinte Bălan Ilie.

Îmi cer scuze consilierilor județeni pentru că am fost nevoiți să ne întâlnim după numai câteva zile în ședință convocată de îndată pentru modificarea celor două hotărâri adoptate în ședința anterioară. A trebuit să facem aceste modificări pentru că erau impuse în Ghidul Solicitantului, altfel nu ne primea documentația.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

          Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

          Domnul Simionescu Adrian.

          Acum s-a aflat acest lucru sau se știa mai înainte?

          Suma a apărut acum de curând?

          Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          A fost necesară modificarea hotărârii consiliului județean nr. 86 din 3 iulie 2009 deoarece când am mers la Călărași în vederea depunerii cererii de finanțare am constatat , valoarea devizului final întocmit de proiectant nu s-a încadrat în valoarea maximă eligibilă a programului de finanțare și a trebuit se mai reducă cheltuielile nemedicale.

          Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abțineri?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

          Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

Dacă aveți alte probleme?

            Domnul Simionescu Adrian.

          Care este varianta finală pentru acest proiect? vedem cu ce modificări mai vine și doamna manager al Spitalului de Urgență Alexandria, Cătrună Florentina. La ședința trecută s-au pus niște întrebări la care trebuia se răspundă acum.

          Domnul Dumitrescu Mircea.

          La ședința următoare veți avea în mape o scurtă informare cu toate aceste date.

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

         Liviu Nicolae Dragnea                                                Silvia Oprescu