R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței Consiliului Județean Teleorman

convocată de îndată, în ziua de 16 aprilie 2009, orele 12,00

 

          Bună ziua, stimați colegi,

 

            Am convocat în ședință Consiliul Județean Teleorman de îndată astăzi 16 aprilie 2009, prin dispoziția nr. 118 din 15 aprilie a.c. convocarea fiind necesară pentru rezolvarea unor probleme care au apărut în administrația publică județeană.

La ședință participă 29 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcție lipsind domnii Simionescu Adrian și Vătafu Teodor, astfel că, ședința de consiliu este legal constituită, în consecință putem adopta hotărâri valabile.

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin afișare la sediul instituției, inserat pe site-ul Consiliului județean și transmis posturilor de radio locale.

La ședință mai participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  2 aprilie 2009, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 2 aprilie 2009.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009

 

                2. Diverse

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi .

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

Vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009

                    Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.   

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abțineri?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

Dacă la punctul „Diverse”, dumneavoastră aveți alte probleme .

 

Fiind în preajma Sfintelor sărbători de Paște vă doresc multă sănătate dumneavoastră, familiilor și colegilor dumneavoastră, bucurii și împliniri.

„Paște fericit!”

 

  Epuizându-se ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței convocată de îndată a consiliului județean, mulțumindu-vă pentru participare.

         

 

PREȘEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

         Liviu Nicolae Dragnea                                                    Silvia Oprescu