CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ț I E

 

 

 

 privind: convocarea de îndată a Consiliului Județean Teleorman în ședință  în ziua de 16 aprilie 2009.  

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin.  4, 5 și 7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    

          În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

              Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Județean Teleorman în ședință, joi, 16 aprilie 2009, ora 12,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:         

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009

 

                2. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează pe site-ul propriu și se transmite posturilor de radio locale.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

 

 

A V I Z A T

 pentru legalitate

Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 Alexandria

Nr 118 din 15 aprilie 2009