R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 2 aprilie 2009, orele 18,00

           

            Doamnelor și domnilor consilieri,

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat prin dispoziția nr. 100 din 27 martie 2009 în ședință ordinară astăzi, 2 aprilie 2009. La ședință participă 29 consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție, lipsind domnii Mocanu Virgil și Plopeanu Constantin Cristian. Ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană să adopte hotărâri valabile.

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

La lucrările ședinței participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  18 martie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 18 martie 2009.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

              1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2009, a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază, pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2009.

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, pentru anul 2009.

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2009.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2009.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, pentru anul 2009.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009.

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009.

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009.

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2009.

 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, a Consiliului Județean Teleorman.

 

18.  Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea utilizării, în anul 2009, a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2009, a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2009, a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint raportul privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Eu am un amendament. Am primit o solicitare de la Primăria orașului Videle pentru un sprijin în ceea ce privește drumul comunal 13 tronsonul Parisești – Coșoaia, cu circulație intensă unde, datorită gropilor din asfalt s-au produs evenimente rutiere.  Pentru a sprijini primăria să deruleze procedurile de achiziție publică vă propun să le acordăm 250 mii lei.

          În ședința trecută am aprobat repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. alocate județului Teleorman prin legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene cu suma de 9.668 mii lei.

          Supun la vot amendamentul propus.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat.

Rog colegii din aparatul de specialitate și pe domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu să inițieze un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii precedente.

Vă propun să trecem la următorul punct de la ordinea de zi.

De acord? Da, mulțumesc.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază, pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază, pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază, pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Am o întrebare pentru doamna director. Am înțeles că organigrama așa cum ați conceput-o dumneavoastră lasă descoperite salariile în trim. IV?

Doamna Alesu Floarea.

Da.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Propun să amânăm acest proiect de hotărâre, să analizați și să veniți cu o organigramă întocmită așa cum trebuie.

Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009, pentru următoarea ședință.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009, pentru următoarea ședință.

La punctul șase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009.

La punctul șapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2009.

La punctul opt de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

 

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, pentru anul 2009.

La punctul nouă de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2009.

La punctul 10 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2009.

La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, pentru anul 2009.

La punctul 12 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009.

La punctul 13 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009.

La punctul 14 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Nu se mai privatizează direcția?

Domnul Popa Marian.

Dacă consiliul județean nu hotărăște.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009.

La punctul 15 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009.

La punctul 16 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2009.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2009.

La punctul 17 de la ordinea de zi dau cuvântul doamnei secretar Silvia Oprescu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, a Consiliului Județean Teleorman

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Am rugămintea la doamna secretar al județului, să ne spună, de ce se schimbă cele două persoane de la Inspectoratul Școlar al județului și de la Inspectoratul Județean de Poliție?

          Doamna secretar Oprescu Silvia.

          Prin adresa nr. 2636 din 5 martie 2009 Inspectoratul Școlar al județului Teleorman ne face cunoscut că persoana desemnată să facă parte din Comisia pentru protecția copilului este doamna Marilena Ion. În același sens este și adresa Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman care îl propune pe domnul Dulcă Florin, însă în ambele adrese nu se motivează înlocuirea.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Eu v-aș propune stimați colegi să nu adoptăm această hotărâre, mai ales că nu au motivat înlocuirea și această comisie este foarte importantă, urmând ca instituțiilor respective să le facem cunoscut că nu s-au aprobat propunerile respective.

Consider că, membrii comisiei au reprezentat interesele instituțiilor care i-au desemnat, au dat dovadă de cunoaștere a legislației, căpătând experiență în domeniu, fapt pentru care eu voi fi împotriva aprobării acestui proiect de hotărâre.

Dacă mai sunt observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, a Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?       -

-         Impotrivă ?       30 voturi

-         Abțineri ?                   -

Cu 30 voturi “împotriv㔠a fost respins proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, a Consiliului Județean Teleorman

          Stimați colegi, vă propun să luăm o pauză, până când colegii vor prezenta proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 23 din 18 martie 2009.

 

Revenim la lucrările ședinței de consiliu.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu, împreună cu colegii din aparatul de specialitate au întocmit un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1. din Hotărârea Consiliului Județean nr. 23 din 18 martie 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să se consulte, în plen, și să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice

-         În urma consultării membrilor comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         În urma consultării membrilor comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         În urma consultării membrilor comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea art.1. din Hotărârea Consiliului Județean nr. 23 din 18 martie 2009

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea art.1. din Hotărârea Consiliului Județean nr. 23 din 18 martie 2009

          În aceste condiții reluăm prezentarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului, iar în anexa nr. 1 veniturile totale se diminuează de la 176.545 mii lei la 176.295 mii lei

În ceea ce privește sumele defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene se diminuează de la 9668 mii lei la 9418 mii lei.

Dacă aveți alte observații?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

 

Dacă aveți alte probleme?

x

 

          Doamna Târnăcop Aurica.

          Având în vedere că bugetul este așa de auster, aș dori ca la nivelul localităților județului să se cunoască suprafețele arabile ale primăriilor pe care le dețin în proprietate și de pe care ar trebui să se obțină venituri. Să solicităm suprafața, modul de folosință (închiriere, arendare) și ce sume au fost încasate pentru suprafețele respective. În acest mod societățile agricole se ocolesc, acestea odată identificate ar fi o sursă sigură de venit. Nu ar fi lipsit de interes să abordăm  această problemă.

A doua problemă, în Alexandria la catedrală există o stație temporară de autobuz, de  câteva zile s-a transformat în stație de taxi. Nu am nimic împotriva lor, dar aș dori ca aceste stații temporare să fie amplasate tot în preajma parcului fiind aproape de piață și alte obiective sociale.

Dacă vor să decongestioneze centrul, stația de taxi să fie amplasată pe o stradă laterală mai aproape de catedrală.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Referitor la prima problemă doamna secretar Oprescu Silvia va rămâne pentru ca împreună cu dumneavoastră să întocmiți o adresă.

În legătură cu a doua problemă o să transmitem Primăriei municipiului Alexandria solicitarea dumneavoastră.

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      

         Liviu Nicolae Dragnea                                                   Silvia Oprescu