CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 2 aprilie 2009 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 2 aprilie 2009, orele 18,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

               1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2009, a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

 

 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

 

 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază, pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009.

 

 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009.

 

 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2009.

 

 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2009.

 

 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2009.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, pentru anul 2009.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009.

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009.

               

                14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009.

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2009. 

 

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, a Consiliului Județean Teleorman.

 

17.  Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

    

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ aprilie 2009