R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman

din data de 30 septembrie 2009

 

 

 

        Bună ziua, stimaţi colegi,

          Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în sedinţă ordinară astăzi, 30 septembrie 2009, prin dispoziţia nr. 386 din 24 septembrie 2009.

La sedinţă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie lipsind domnii Gâdea Adrian Ionuţ si Mocanu Virgil, sedinţa de consiliu este legal constituită si putem adopta hotărâri.

 

           Fiind sedinţă publică, asa cum prevede Legea administraţiei publice locale, anunţul cu ordinea de zi a fost adus la cunostinţă dumneavoastră si locuitorilor judeţului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat si pe site-ul Consiliului judeţean.

 

Participă, în calitate de invitaţi, directorii direcţiilor si funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii subordonate si reprezentanţi ai presei scrise si audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al sedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din data de 14 septembrie 2009, v-a fost pus la dispoziţie si îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al sedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 14 septembrie 2009.

Doamnelor si domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare si pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010 si estimările pe anii 2011-2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010 si estimările pe anii 2011-2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Pază a Judeţului Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Cîrstea Viorel, reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman, ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERV S.A. pentru o perioadă de 4 ani.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

 

  1. Diverse.

 

După publicarea ordinii de zi în presă, am primit instrucţiunile pentru aplicarea Ordinului Ministrului Mediului nr. 1090 din 13 august 2009 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate din care rezultă că se impune adoptarea a două hotărâri distincte pentru consiliul judeţean, atât în calitate de coordonator, cât si în calitate de solicitant, fapt pentru care propun suplimentarea cu două proiecte de hotărâri, respectiv:

1. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator.

2. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de solicitant.

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat cu cele două proiecte de hotărâri.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul judeţului.

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2009.

Rog presedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, presedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abţineri”.

-         Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, presedintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2009.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2009.

 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare si pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010 si estimările pe anii 2011-2013.

Sumele respective vor fi finalizate după aprobarea bugetului de stat. Este o procedură prevăzută de lege pe care trebuie să o respectăm.

Rog pe domnul Petcu Florea, presedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abţineri”.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010 si estimările pe anii 2011-2013.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010 si estimările pe anii 2011-2013.

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010 si estimările pe anii 2011-2013.

Rog presedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, presedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abţineri”.

-         Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, presedintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010 si estimările pe anii 2011-2013.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010 si estimările pe anii 2011-2013.

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Pază a Judeţului Teleorman.

Rog pe domnul Petcu Florea, presedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abţineri”.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Popa Marian este în sală?

          Domnul Popa Marian

          Da.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Aceasta este singura soluţie?

Domnul Popa Marian

          Da. Reducerea este generată de rezilierea unor contracte  de prestări servicii de pază si ordine, iar contractele care le avem în continuare nu acoperă din punct de vedere financiar cheltuielile de personal.

          Până acum am redus din personalul TESA.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulţumesc

Dacă mai sunt întrebări ?

Nefiind,vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Pază a Judeţului Teleorman.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Pază a Judeţului Teleorman.

          Următorul proiect de hotărâre priveste desemnarea unei persoane si, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la sedinţă.

          La sedinţa de astăzi participă un număr de 30 consilieri judeţeni si subsemnatul, deci jumătate plus unu din cei prezenţi reprezintă 16 .

          Asa cum am stabilit în sedinţa consiliului judeţean din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor îsi desfăsoară activitatea până la sfârsitul mandatului.

Dau cuvântul domnului vicepresedinte Vlad Eugen pentru a prezenta  expunerea de motive privind prelungirea mandatului domnului Cîrstea Viorel, reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman, ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERV S.A. pentru o perioadă de 4 ani.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, presedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abţineri”.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

În mape aţi avut si hotărârea nr. 143 din 7 decembrie 2007 prin care am desemnat ca membru  în Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERV S.A. pentru o perioadă de 2 ani, pe domnul Cîrstea Viorel.

Iniţiatorul propune prelungirea mandatului domnului Cîrstea Viorel.

Dacă acceptaţi propunerea?

          Supun la vot propunerea domnului vicepresedinte Vlad Eugen Ovidiu.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

          În unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea domnului Vlad Eugen Ovidiu.

Dacă, pe lângă propunerea pentru domnul Cîrstea Viorel, mai există si o altă propunere de persoane, vă rog să o faceţi.

Nemaifiind nici o propunere, vă rog să tipăriţi buletinele de vot cu numele celui propus.

Se prezintă tehnica votării.

Urmează operaţiunea propriu-zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde si-a exprimat opţiunea si apoi l-a introdus în urnă.)

 

x

x        x

 

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, presedintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Din totalul de 30 voturi valabil exprimate, domnul Cîrstea Viorel a întrunit un număr de 28 voturi “pentru” si 2 voturi “împotrivă”, un vot a fost anulat.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Cîrstea Viorel, reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman, ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERV S.A. pentru o perioadă de 4 ani.

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Cîrstea Viorel, reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman, ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERV S.A. pentru o perioadă de 4 ani.

          La punctul sase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

Rog pe domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Putineanu Ion.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abţineri”.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Avem pregătite buletinele de vot.

Se prezintă tehnica votării.

Urmează operaţiunea propriu-zisă de votare.

            (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde si-a exprimat opţiunea si apoi l-a introdus în urnă.)

 

x

x        x

 

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, presedintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnul Stănimir Emil Florian, din totalul de 31 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 28 voturi “pentru” si 3 voturi “împotrivă”.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepresedinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator.

-         Domnul Petcu Florea, presedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abţineri”.

-         Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, presedintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Savu Adrian.

          As dori să stiu de cine este făcut acest proiect.

          Dacă este o firmă specializată.

          Domnul Dumitrescu Mircea.

          Da, este o firmă autorizată, se numeste Tehnosilv S.A. care are atestat de la Ministerul Agriculturii.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dumneavoastră si domnul Ion Petre sunteţi cei mai îndreptăţiţi să găsiţi compoziţia arboricolă care se pretează pentru această zonă.

          Vă prezint proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepresedinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de solicitant.

 

-         Domnul Petcu Florea, presedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abţineri”.

-         Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, presedintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de solicitant.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de solicitant.

Trecem la ultimul punct Diverse.

          Ţin să vă informez că a fost transmisă o adresă către Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu privire la DJ 503 începând de la km. 87+070 spre localitatea Selari, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa, prin care îi rugăm să ne comunice dacă acesta este prins în programul de reparaţii, reabilitare sau modernizare.

          Domnul Iliescu Alexandru.

          Am înţeles că s-a luat hotărârea să se pună semn unde se termină judeţul Teleorman, pentru a vedea cine nu îsi face treaba.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Eu am discutat si în condiţiile în care vor mai primi bani, acesta va fi reabilitat.

          Am discutat cu Consiliul Judeţean Olt si Consiliul Judeţean Arges.

Dacă mai aveţi alte probleme?

Doamna Tîrnăcop Aurica.

Pentru cele 20 ha., cred că ar fi mai bine si mai ieftin să plantăm salcâmi.

Există pădurari care plantează salcâmi prin însămânţare. Teiul se prinde foarte greu în zonă.

          Domnul Savu Adrian.

Stabilirea zonei de împădurire se face în urma unui studiu pedologic. Putem analiza acest proiect care poate avea mai multe alternative în privinţa schemei si a formulei de împădurire.

 

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea

Domnule Dumitrescu Mircea, vă rog să vă consultaţi si cu consilierii judeţeni pentru stabilirea acestor formule de împădurire.

Dacă mai aveţi si alte probleme?

          Nemaifiind si epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările sedinţei si vă mulţumesc pentru participare.

 

 

 

 

PRESEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

               

    Liviu Nicolae Dragnea                                                    Silvia Oprescu