CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 30 septembrie 2009 

                                                                                            

 

            Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

            Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,          

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 30 septembrie 2009, orele 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A. pentru o perioadă de 4 ani.

 

  1. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

  1. Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurii ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                                       

   Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului

             

                                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ septembrie 2009