R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES-VERBAL

 

  al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 30 iulie 2009, orele 11,00

 

          Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Bună ziua și bine ați venit doamnelor și domnilor consilieri. Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea nu a putut participa la ședință, motiv pentru care imi revine mie onoarea să conduc această ședință.

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară astăzi, 30 iulie 2009, prin dispoziția nr. 324 din 24 iulie 2009.

La ședință participă 26 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind motivați domnul vicepreședinte Bălan Ilie (CO) și domnii Augustin Ioan (CO), Drăcman Lucian Daniel, Mocanu Virgil, Răicescu Marian sunt în concediul medical și Savu Adrian  este  la o instruire la Brașov deci, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană poate să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Teleorman din data de 8 iulie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

 

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean din 8 iulie 2009.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în imobilul din strada Ion Creangă nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei a) la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 24  aprilie 2008.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70) km. 42+060 – km. 53+843”.

 

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008  privind  aprobarea  proiectului ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000 (40,600) și a cheltuielilor necesare implementării”.

 

9.    Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)” în faza proiect tehnic.

 

10.   Diverse.

 

După publicarea în presă a ordinii de zi  ca urmare a mai multor solicitări din partea cetățenilor adresate consiliului județean în ceea ce privește stabilirea stațiilor publice de transport public județean de persoane prin curse regulate, vă propun, în calitate de inițiator, scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 5 pentru modificarea anexei a) la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 24  aprilie 2008.

Supun la vot scoaterea proiectului de hotărâre de la punctul 5 al ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat scoaterea proiectului de hotărâre de la punctul 5 al ordinii de zi.

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat prin scoaterea punctului 5 și renumerotarea punctelor de la nr. 6 la nr. 10, respectiv de la nr. 5 la nr. 9.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu modificarea făcută.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

Am câteva vești bune pe care doresc să le aduc la cunoștință. Am primit de la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia  o scrisoare de acceptare a cereri de finanțare referitoare la proiectul de ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria” care a fost declarat conform administrativ și eligibil și poate trece în etapa de evaluare tehnică și financiară. Avem toate șansele ca acest proiect să fie finanțat.

Referitor  la Depozitul de deșeuri de la Mavrodin constructorul ne-a comunicat că lucrările se vor termina pe 31 iulie a.c., adică mâine, urmând a  se constitui comisia de recepție pentru acest obiectiv.

 

La primul punct de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în imobilul din strada Ion Creangă nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în imobilul din strada Ion Creangă nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în imobilul din strada Ion Creangă nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

 

La punctul doi de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

Rog pe domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism să prezinte raportul de avizare.

            Domnul Iancovici Romeo

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

 

La punctul trei de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul Iancovici Romeo

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

 

          La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul Iancovici Romeo

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

Proiectul de hotărâre de la punctul 5 din ordinea de zi la solicitarea subsemnatului a fost scos, fapt pentru care urmare aprobării dumneavoastră  vom face  renumerotarea  proiectelor de hotărâri înscrise la ordinea de zi.

 

Deci la punctul cinci de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

 

 

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul Iancovici Romeo

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

 

La punctul șase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70) km. 42+060 – km. 53+843”.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul Iancovici Romeo

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Am eu o propunere la acest proiect de hotărâre întrucât domnul Bălan Ilie este în concediul de odihnă și documentele pentru depunerea proiectului trebuiesc semnate, este necesar să-l înlocui și la art.3 să facem această modificare cu subsemnatul.

Dacă sunt și alte observații, propuneri ?

Supun la vot modificarea articolului 3.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate s-a aprobat la art.3 domnul Bălan Ilie se înlocuiește cu domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70) km. 42+060 – km. 53+843”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70) km. 42+060 – km. 53+843”.

 

La punctul șapte de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008  privind  aprobarea  proiectului ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000 (40,600) și a cheltuielilor necesare implementării”.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte raportul de avizare. 

 Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul Iancovici Romeo

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008  privind  aprobarea  proiectului ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000 (40,600) și a cheltuielilor necesare implementării”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008  privind  aprobarea  proiectului ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000 (40,600) și a cheltuielilor necesare implementării”.

 

La punctul opt de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)” în faza proiect tehnic.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unaminitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)” în faza proiect tehnic.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)” în faza proiect tehnic.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

Ca urmare a discuțiilor din ședința extraordinară de consiliu din 3 iulie a.c. la comisii ați primit două materiale:

-un material transmis de  Spitalul Județean de Urgență Alexandria și,

-o informare a Direcției Economice, Buget–Finanțe privind baza de calcul a costului mediu lunar stabilit pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Dacă în urma parcurgerii materialelor aveți întrebări, propuneri sau neclarități, rog să le prezentați.

          Deasemeni, ați mai primit în mapă o ,,Informare privind eficiența serviciului polițienesc și a nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității în trimestrul II/2009, pe care vă propun să o studiați cu atenție, urmând ca la ședința următoare să puneți întrebări.

          Domnul Putineanu Ion   rog dacă doriți să faceți o prezentare a informării.

          Domnul Putineanu Ion

          În ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman care am avut-o în urmă cu două zile și din care fac parte șase consileri județeni, trei reprezentanți ai comunității, subprefectul, șeful Inspectoratului de Poliție al județului Teleorman și reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor, am hotărât să vă adresăm rugămintea să vă aplecați mai mult asupra acestei informări.

          Informarea cuprinde două părți: în prima parte ce a realizat Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și a doua parte ce a realizat  Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman, precum și propunerile de îmbunătățire.

          Noi am transmis această informare și la primăriile locale și am dori ca la întâlnirile pe care le aveți dumneavoastră să stiți că ați luat la cunoștință de aceste probleme, pentru că toți avem datoria să combatem fenomenul infracțional. Este bine că în județul nostru a scăzut infracționalitatea, dar în tară acest fenomen este în creștere.

Vă rog citiți această informare pentru că noi am muncit la acest material.

Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Vă mulțumesc domnule Putineanu Ion. Se lucrează ca acest organism consultativ, devină un organism cu rol de decizie.

În urma consultării consilierilor județeni următoarea ședință va avea loc în ultima parte a lunii august.

Dacă aveți alte probleme?

          Nemaifiind și epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 p.  PREȘEDINTE                                                SECRETAR AL JUDEȚULUI

 

 Vlad Eugen Ovidiu                                                         jr.Oprescu Silvia