CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 30 iulie 2009 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 30 iulie 2009, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în imobilul din strada Ion Creangă nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei a) la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 24  aprilie 2008.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70) km. 42+060 – km. 53+843”.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008  privind  aprobarea  proiectului ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000 (40,600) și a cheltuielilor necesare implementării”.

 

9.   Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17+400 – km 58+000 (40,600)” în faza proiect tehnic.

 

10.    Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ iulie 2009