R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 28 august 2009

 

 

 

 

          Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri,

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară astăzi, 28 august 2009, prin dispoziția președintelui nr. 359 din 21 august 2009.

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnul vicepreședinte Bălan Ilie fiind în concediu de odihnă, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  30 iulie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 30 iulie 2009.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

 

  1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei “a” la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.59 din 24 aprilie 2008.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect.

 

  1. Proiect de hotărâre privind numirea temporară în funcția de director la Biblioteca Județean㠄Marin Preda” Alexandria, instituție publică cu personalitate juridică, a doamnei Ciuntuc Geanina Florența, până la ocuparea postului în condițiile legii.

 

  1. Diverse.

 

          După publicarea ordinii de zi au apărut două probleme:

 

1. Ca urmare a modificării art. 45 din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 218/2009, unde se stipulează că, autoritățile publice locale nu mai transmit consiliilor județene propunerile de stații publice pentru aprobare, ci se comunică Autorității Rutiere Române care le analizează și apoi le transmit consiliilor județene în vederea aprobării, vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul patru pentru modificarea anexei “a” la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.59 din 24 aprilie 2008. 

2. Introducerea la punctul patru din ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Informatic și al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională ca urmare a nerealizării veniturilor propuse la Serviciul Informatic este necesară acoperirea cheltuielilor de personal pentru următoarele luni și pentru organizarea de către Serviciul de Cooperare Internă și Internațională a unui simpozion cu Departamentul Seine et Maine, proiect pe care l-ați studiat la comisie.

Vă supun spre aprobare modificarea punctului 4.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea punctului 4 de la ordinea de zi.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea și completarea propusă.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu modificarea și completarea propusă.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

 

       Domnul Vrăjitoarea Emilian.

       Ținând cont de faptul că proiectele de hotărâri au fost studiate cu interes în comisii, nu este cazul să mai dați citire acestora.

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

          Următoarele două proiecte de hotărâri privesc desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.

          La ședința de astăzi participă un număr de 31 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 16 .

          Așa cum am stabilit în ședința consiliului județean din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor își desfășoară activitatea până la sfârșitul mandatului.

          În continuare, vă prezint expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil, proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Nefiind, vă rog să-mi permiteți să vă prezint și expunerea de motive a proiectului de hotărâre de la punctul trei privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială pentru ca buletinul de vot să fie întocmit pentru reprezentanții ambelor comisii.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil, proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Nefiind, rog să faceți întâi propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

Domnul Iliescu Alexandru propune  pe domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Domnul Vrăjitoarea, sunteți de acord?

Da, sunt de acord.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Dacă mai aveți propuneri?

          Nemaifiind, vă supun la vot propunerea pentru a se trece pe buletinul de vot  domnul Vrăjitoarea Emilian.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat completarea buletinului de vot.

Vă rog faceți propuneri și pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.

Domnul Putineanu Ion propune  pe doamna Țigăneșteanu Nela.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Doamna Țigăneșteanu, sunteți de acord?

Doamna Țigăneșteanu Nela

Da, sunt de acord.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Dacă mai aveți propuneri?

          Nemaifiind, vă supun la vot propunerea pentru a se trece pe buletinul de vot  doamna Țigăneșteanu Nela.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat completarea buletinului de vot.

Vă rog să completați buletinele de vot cu numele și prenumele celor doi consilieri județeni.

     Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Nu pot face parte din comisia de numărare a voturilor deoarece sunt incompatibil fiind și candidat pentru reprezentantul consiliului județean în comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale..

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

Vă rog să faceți propuneri pentru președintele comisiei de numărare a voturilor pentru această ședință.

          Domnul Savu Adrian propune, în locul domnului Vrăjitoarea Emilian, pe domnul Plopeanu Cristian în comisia de numărare a voturilor.

          Supun la vot completarea comisiei de numărare a voturilor cu domnul Plopeanu Cristian Constantin.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat completarea comisiei de numărare a voturilor.

Se prezintă tehnica votării.

Urmează operațiunea propriu-zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.)

          Dau cuvântul domnului Plopeanu Cristian pentru a prezenta rezultatele votării.

          Domnul Plopeanu Cristian.

          În urma procesului de numărare a voturilor, situația se prezintă astfel:

          Domnul Vrăjitoarea Emilian: din totalul de 31 voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 26 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă”, 0 voturi nule.

          Doamna Țigăneșteanu Nela: din totalul de 31 voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 27 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă”, 0 voturi nule.

     Cele două proiecte de hotărâri au fost aprobate cu 26, respectiv 27 voturi “pentru”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale completat cu numele și prenumele consilierului județean, care urmare votului dumneavoastră a fost aprobat cu 26 voturi “pentru” și 5 “împotrivă”.

Vă prezint și proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială completat cu numele și prenumele consilierului județean care urmare votului dumneavoastră a fost aprobat cu 27 voturi “pentru” și 4 “împotrivă”.

La punctul patru de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea anexelor nr. 9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 2 aprilie 2009

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 2 aprilie 2009

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 31 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 2 aprilie 2009.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”.

La punctul șase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.

          La punctul șapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect.

Având în vedere că următorul proiect de hotărâre privește numirea temporară în funcția de director la Biblioteca Județean㠄Marin Preda” Teleorman, a doamnei Ciuntuc Geanina Florența, este necesar votul secret.

Vă prezint expunerea de motive privind numirea temporară în funcția de director la Biblioteca Județean㠄Marin Preda” Teleorman, instituție publică cu personalitate juridică, a doamnei Ciuntuc Geanina Florența, până la ocuparea postului în condițiile legii.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Doamna Ciuntuc este salariata Bibliotecii județene de mai mulți ani.

Avem pregătite buletinele de vot.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnule vicepreședinte, având la proiectul de hotărâre avizul Consiliului de Administrație al Bibliotecii Județene „Marin Preda” pentru numirea temporară numai pentru doamna Ciuntuc Geanina Florența, consimțământul acesteia și fiind o singură candidată, vă propun să facem vot deschis.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Supun la vot propunerea domnului Vrăjitoarea Emilian.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat votul deschis.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea temporară în funcția de director la Biblioteca Județean㠄Marin Preda” Teleorman, instituție publică cu personalitate juridică, a doamnei Ciuntuc Geanina Florența, până la ocuparea postului în condițiile legii.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea temporară în funcția de director la Biblioteca Județean㠄Marin Preda” Teleorman, instituție publică cu personalitate juridică, a doamnei Ciuntuc Geanina Florența, până la ocuparea postului în condițiile legii.

x

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

Avem raportul președintelui consiliului județean privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean pe anul 2008 care este publicat pe site-ul Consiliului Județean Teleorman și din care vă prezint principalele capitole.

În acest sens, vă rog să accesați site-ul www.cjteleorman.ro unde veți găsi acest raport și până  la ședința următoare dacă sunt observații vă rog să le prezentați la secretarul județului.

În mape aveți Raportul Inspectorului Școlar General al Județului Teleorman prin care ne informează despre pregătirea deschiderii în bune condiții a anului școlar 2009-2010.

Vă rog să-l studiați și, în măsura în care sunt probleme până la începerea anului școlar le comunicați Compartimentului Cancelarie pentru a fi transmise spre rezolvare Inspectoratului Școlar Județean.

Dacă aveți alte probleme?

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

La Grupul Școlar Tehnic Alexandria acoperișul este din plăci de azbociment. Este realizat în urmă cu 32 de ani, iar normele europene nu mai permit acest lucru.

Noi am informat Inspectoratul școlar, dar nu sunt prevăzute sume la nivel local.

Solicităm sprijinul Consiliului județean privind alocarea a 3-4 miliarde pentru realizarea acestei investiții.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

În momentul de față nu putem aloca suma către Consiliul Local Alexandria pentru că trebuie o documentație, dar dacă aceasta există, ar trebui să avem și noi un exemplar; fără un proiect de execuție și valoare, nimeni nu face alocare de fonduri. Vreau să spun că în situația în care se transmite o sumă de bani de la Consiliul județean la Consiliul local nu putem da noi destinația; nu putem nominaliza aceste sume. Rămân tot în atenția Consiliului Local.

Domnul Vrăjitoarea Emilian

Există la primăria Alexandria o documentația și o vom pune la dispoziția dumneavoastră.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

Dacă mai aveți alte probleme?

          Nemaifiind, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

         Liviu Nicolae Dragnea                                                 Silvia Oprescu