CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 august 2009 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 28 august 2009, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

 

  1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei “a” la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.59 din 24 aprilie 2008.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect.

 

  1. Proiect de hotărâre privind numirea temporară în funcția de director la Biblioteca Județean㠄Marin Preda” Alexandria, instituție publică cu personalitate juridică, a doamnei Ciuntuc Geanina Florența, până la ocuparea postului în condițiile legii.

 

  1. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

 pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

  

 

Alexandria

Nr. ______ din __ august 2009