R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 octombrie 2009

 

 

 

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Am convocat Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară astăzi, 27 octombrie 2009, prin dispoziția nr. 426 din 22 octombrie 2009.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii consilieri Ion Petre, Plopeanu Constantin și Mocanu Virgil, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană să adopte hotărâri valabile.

 

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, afișare la sediul instituției și publicare pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, directorii unor instituții subordonate și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 30 septembrie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 30 septembrie 2009.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie 2006.

 

  1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transport de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării.

 

  1. Diverse.

 

Față de ordinea de zi adusă la cunoștință publică, s-a ivit necesitatea suplimentării acesteia cu încă trei proiecte de hotărâre și anume:

 - Proiect de hotărâre privind transmiterea bunurilor aferente obiectivului  “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol Bulgaria)”, proprietate privată a județului Telorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea  Consiliului Local  al municipiului Turnu  Măgurele.

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și S.C. Realitatea Media S.A. pentru realizarea, în comun, a campaniei de împăduriri “România prinde rădăcini”, etapa toamnă 2009.

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu Districtul Pleven în cadrul proiectului “Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Urgența adoptării acestor proiecte este justificată de faptul că autorității publice județene i s-a solicitat participarea, în comun, cu alte instituții, la realizarea unor proiecte și acțiuni ce se vor desfășura în perioada imediat următoare.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat cu cele trei proiecte de hotărâri.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

                Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

                La ședința de astăzi participă un număr de 29 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 16.

                Așa cum am stabilit în ședința consiliului județean din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor își desfășoară activitatea până la sfârșitul mandatului.

 

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta  expunerea de motive pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie 2006.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

În mape ați avut și hotărârea nr. 89 din 30 septembrie 2006 prin care am aprobat numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliile Consultative ale spitalelor publice care funcționează în imobilele aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Nu s-au făcut modificări pentru consiliile consultative de la Centrele de sănătate din Cervenia și din Furculești.

Pentru celelalte instituții publice modificările au constat, la cele patru spitale publice în înlocuirea specialiștilor în finanțe publice locale, iar la Centrul de sănătate Deparați în înlocuirea arhitectului șef al județului. Cei înlocuiți fie s-au transferat la alte instituții, fie s-au pensionat și deci, nu mai sunt angajați ai consiliului județean.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen a propus astfel:

 

                A. Pentru Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

Ciotângă Viorica – specialist în finanțe publice locale

 

B. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Stănescu Mirela – specialist în finanțe publice locale

               

 

C. Pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci.

Iordan Nela Dorica – specialist în finanțe publice locale

 

D. Pentru Spitalul de Psihiatrie Poroschia.

                Bojă Mariana- specialist în finanțe publice locale

 

E. Pentru Centrul de Sănătate Deparați.

Borțun Valy Luminița – arhitect șef al județului

 

Dacă dumneavoastră aveți alte propuneri, rog le prezentați.

 

Nefiind, vă rog să completați buletinele de vot cu numele celor propuși.

               

Se prezintă tehnica votării.

Urmează operațiunea propriu-zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.)

 

                Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

                Domnul Vrăjitoarea Emilian.

                Doamna Ciotângă Viorica, din totalul de 30 voturi valabil exprimate a întrunit un  număr de 30 voturi “pentru”.

                Doamna Stănescu Mirela, din totalul de 30 voturi valabil exprimate a întrunit un  număr de 30 voturi “pentru”.

                Doamna Iordan Nina Dorica, din totalul de 30 voturi valabil exprimate a întrunit un  număr de 30 voturi “pentru”.

                Doamna Bojă Mariana, din totalul de 30 voturi valabil exprimate a întrunit un  număr de 30 voturi “pentru”.

                Doamna Borțun Valy Luminița, din totalul de 30 voturi valabil exprimate a întrunit un  număr de 30 voturi “pentru”.

prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie 2006.

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie 2006.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”.

 

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a ne prezenta expunerea de motive privind însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transport de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transport de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transport de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării.

        La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind transmiterea bunurilor aferente obiectivului  “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol Bulgaria)”, proprietate privată a județului Telorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea  Consiliului Local  al municipiului Turnu  Măgurele.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Eu vreau fac un amendament și anume: se completeze anexa la proiectul de hotărâre cu vasul de transport.

                Toate cele trei componente ale acestui obiectiv trebuie fie în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele, respectiv terenul, investiția și vasul de transport pentru o mai bună eficiență.

                Pentru bunurile aferente Punctului de control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, respectiv investițiile realizate și vasul de transport, proprietate privată a județului Teleorman în proporție de 60% care fac obiectul prezentei hotărâri se transmite dreptul de  administrare Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele.

Deci, Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele poate să posede, să folosească și să dispună de o parte din aceste bunuri prin închiriere sau prin alte mijloace legale pentru realizarea scopului propus.

În sensul celor prezentate, vă rog să fiți de acord cu includerea acestui amendament la art.5.

                De asemenea, completăm anexa la proiectul de hotărâre cu vasul de transport și datele de identificare ale acestuia și introducem un art. 8 la proiectul de hotărâre care aibă următorul conținut:

                “La data punerii în funcțiune a obiectivului „Punct de control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol Bulgaria)”, art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 79 din 29 iulie 2009 își încetează aplicabilitatea”, astfel articolele următoare se vor renumerota, respectiv art.8 devine art.9, iar art. 9 devine art. 10.

                Supun la vot amendamentele propuse.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi amendamentele au fost aprobate.

În consecință, ca urmare a amendamentelor aprobate, rog se facă modificările respective, atât în anexa nr. 1 care cuprinde bunurile cât și în anexa nr.2 ce privește   contractul de administrare.

Dacă mai aveți alte observații sau propuneri?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind transmiterea bunurilor aferente obiectivului  “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol Bulgaria)”, proprietate privată a județului Telorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local  al municipiului Turnu  Măgurele.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările aprobate.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind transmiterea bunurilor aferente obiectivului  “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol Bulgaria)”, proprietate privată a județului Telorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea  Consiliului Local  al municipiului Turnu  Măgurele.

 

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și S.C. Realitatea Media S.A. pentru realizarea, în comun, a campaniei de împăduriri “România prinde rădăcini”, etapa toamnă 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și S.C. Realitatea Media S.A. pentru realizarea, în comun, a campaniei de împăduriri “România prinde rădăcini”, etapa toamnă 2009.

 

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și S.C. Realitatea Media S.A. pentru realizarea, în comun, a campaniei de împăduriri “România prinde rădăcini”, etapa toamnă 2009.

                La punctul următor dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea parteneriatului județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu Districtul Pleven în cadrul proiectului “Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu Districtul Pleven în cadrul proiectului “Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu Districtul Pleven în cadrul proiectului “Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

                Doresc să vă informez că am primit răspuns de la Consiliul Județean Dâmbovița referitor la DJ 503 prin care ne face cunoscut că a fost inclus în Strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere a județului Dâmbovița drumul în lungime de 4,5 km. pe sectorul Șelaru – limită județ Teleorman.

                Dacă aveți alte probleme?

                Domnul Bălan Ilie.

                Vreau să fac unele precizări rezultate din discuțiile avute cu prefectul de la Pleven unde a fost prezent și primarul de la Nikopole. S-a confirmat faptul că din cauza lipsei fondurilor pentru asfaltarea a 3 km până la Nikopole s-a întârziat cu deschiderea punctului de trecere a frontierei Turnu Măgurele – Nikopole

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă mai sunt alte intervenții?

Nemaifiind și epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

        Liviu Nicolae Dragnea                                                    Silvia Oprescu