CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 octombrie 2009 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 27 octombrie 2009, orele 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie 2006.

 

  1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transport de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării.

 

  1. Diverse.

 

 

 

 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

 pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ octombrie 2009