R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 21 decembrie 2009, orele 14,00

 

 

 

 

           

            Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri,

 

          Am convocat Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară astăzi, 21 decembrie 2009, prin dispoziția nr. 517 din 15 decembrie 2009.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii Drăcman Lucian Daniel și Mocanu Virgil, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană poate adopta hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, directorii unor instituții subordonate și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 10 noiembrie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 10 noiembrie 2009.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008.

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea pe perioadă determinată a directorului general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 18 martie 2009.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 2 aprilie 2009.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 30 octombrie 2009, precum și tarifele utilizate.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele, pentru participarea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea, în nume propriu, a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru perimetrul de ameliorare, proprietate privată a județului, situat în comuna Mavrodin, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul” pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

 

 1. Diverse.

 

Față de ordinea de zi publicată, vă propun suplimentarea acesteia cu încă un proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2010, suplimentare susținută de faptul că aceste taxe trebuie aplicate începând cu anul 2010.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea propusă.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi completat.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea raportului de muncă al domnului Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

Domnule Popa, doresc să vă mulțumesc pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în acest județ, pentru îndeplinirea responsabilităților pe care le-ați avut în diferite situații. Vă apreciez pentru prestația dumneavoastă, vă urez o pensie liniștită și dacă mai considerați că sunteți util puteți participa la activitățile publice.

Domnul Popa Marian.

Vă rog să contați pe mine.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea și completarea art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008.

Notă: S-a prezentat la ședință și domnul consilier Plopeanu Constantin Cristian.

          Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

          La ședința de astăzi participă un număr de 27 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 15 .

          Așa cum am stabilit în ședința consiliului județean din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor își desfășoară activitatea până la sfârșitul mandatului.

Vă prezint expunerea de motive privind numirea pe perioadă determinată a directorului general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Pentru completarea art. 1 din hotărâre cu persoana pe care urmează să o numim pe perioadă determinată de 6 luni, până la organizarea și ocuparea postului de director general prin concurs, vă rog să faceți propuneri.

Domnul Putineanu Ion.

Propun pe domnul Ivașcu Gheorghe.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai sunt și alte propuneri?

Nemaifiind, vă rog să completați buletinul de vot. 

Se prezintă tehnica votării.

 

          Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

          (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

După numărarea voturilor am constatat că din totalul de 28 de voturi valabil exprimate domnul Ivașcu Gheorghe a întrunit un număr de 28 voturi “pentru”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea pe perioadă determinată a directorului general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, completat la art. 1 cu domnul Ivașcu Gheorghe.

Urmare a votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea pe perioadă determinată a directorului general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

Notă: S-au mai prezentat la ședință și domnii consilieri Piper Savu Florin și Zavera Niculae.

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 18 martie 2009.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi „împotrivă”.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Vătafu Teodor Cătălin.

          V-aș solicita ca în virtutea principiului solidarității să fiți președintele tuturor teleormănenilor, să acordați o parte pe care considerați dumneavoastră de cuviință și primarilor PDL deoarece prin acest proiect de hotărâre au beneficiat numai primarii PSD și PNL.

          Eu am făcut un amendament și domnul Gâdea Adrian este în posesia acestuia.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Din banii alocați comunei Talpa să luăm 10 mii lei pentru comuna Suhaia, iar din banii alocați comunei Zîmbreasca 8 mii lei pentru comuna Vedea. Amendament care a fost respins în comisie cu 6 voturi ,,împotriv㔠și 2 voturi ,,pentru”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Tocmai că sunt președintele tuturor teleormănenilor trebuie să țin cont de toate bunele și toate relele care vin în județ. Eu țin cont de amendamentul acesta, dar de la Talpa este imposibil să luăm această sumă pentru că sunt într-o situație extrem de delicată deoarece au dus pănă la capat proiectul privind înființarea centrului de bătrâni.

În acest sens vă propun următorul amendament. Să se ia opt mii lei de la Zîmbreasca, care va  rămâne cu zece mii lei și să-i dăm comunei Vedea. De la Talpa să se ia două mii lei și să rămână cu 18 mii lei, iar de la Saelele patru mii lei și să rămână cu șase mii lei, deci să dăm cei șase mii lei comunei Drăgănești de Vede.

Supun la vot acest amendament.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul respectiv.

Cu acest amendament aprobat vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 18 martie 2009

Dacă mai aveți și alte probleme?

          Nemaifiind, supun la vot proiectul de hotărâre modificat cu amendamentul respectiv.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 18 martie 2009.

La punctul șapte de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 2 aprilie 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 2 aprilie 2009.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

In unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 2 aprilie 2009.

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică, să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

In unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 30 octombrie 2009, precum și tarifele utilizate.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 30 octombrie 2009, precum și tarifele utilizate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

In unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 30 octombrie 2009, precum și tarifele utilizate.

La punctul 10 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

In unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

La punctul 11 de la ordinea de zi are cuvântul tot domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare in unanimitate de voturi.

Domnul presedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

In unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul 12 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind asocierea județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele, pentru participarea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele, pentru participarea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

In unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele, pentru participarea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

La punctul 13 de la ordinea de zi are cuvântul tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind participarea, în nume propriu, a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru perimetrul de ameliorare, proprietate privată a județului, situat în comuna Mavrodin, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind participarea, în nume propriu, a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru perimetrul de ameliorare, proprietate privată a județului, situat în comuna Mavrodin, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

In unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind participarea, în nume propriu, a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru perimetrul de ameliorare, proprietate privată a județului, situat în comuna Mavrodin, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

La punctul 14 de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie va prezenta expunerea de motive privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul” pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul” pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

In unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul” pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

La următorul punct  de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu va prezenta expunerea de motive privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2010.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

In unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2010.

 

 

 

Trecem la ultimul punct, „Diverse”.

În mapă ați avut și adresele Consiliului Județean Teleorman și Consiliului Județean Giurgiu referitoare la starea tehnică necorespunzătoare a sectorului de drum județean DJ 601, aflat la limita județului Teleorman cu județul Giurgiu..

 

Doresc să vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, am desemnat, prin dispoziție, pe domnul Vlad Eugen Ovidiu pentru a-mi îndeplini atribuțiile pe durata concediului de odihnă.

 

Dacă aveți alte probleme?

 

Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar încheiate lucrările ședinței.

Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc un Crăciun Fericit, multă sănătate și La multi ani.

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

        Liviu Nicolae Dragnea                                                    Silvia Oprescu