CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 21 decembrie 2009 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de luni, 21 decembrie 2009, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008.

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea pe perioadă determinată de șase luni a directorului general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, potrivit legii.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 18 martie 2009.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 2 aprilie 2009.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 30 octombrie 2009, precum și tarifele utilizate.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu comuna Saelele,  în vederea participării la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea, în nume propriu, a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru perimetrul de ameliorare, proprietate privată a județului, situat în comuna Mavrodin, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul” pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare S.C. “Apa Serv” S.A.

 

 1. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

  

Alexandria

Nr. ______ din __ decembrie 2009