R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 20 mai 2009, orele 16,00

 

           

            Bună ziua,

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară astăzi, 20 mai 2009, prin dispoziția nr. 180 din 15 mai 2009.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcție lipsind domnul Vătafu Teodor, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  27 aprilie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 27 aprilie 2009.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009.

 

3.     Proiect de hotărâre privind stingerea datoriei Serviciului  Exploatații Piscicole față de județul Teleorman și preluarea în domeniul public al județului Teleorman a barajelor, din patrimoniul Serviciului Exploatații Piscicole.

 

4.     Proiect de hotărâre privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman.

 

5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

 

6.   Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Feleagă Monica Irina, director, pe perioadă determinată, al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

 

7.   Proiect de hotărâre privind numirea temporară în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman a domnișoarei Tudor Mihaela Simona, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, potrivit legii.

 

8.     Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”.

 

9.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele și membrii comisiei pentru protecția copilului Teleorman, precum și pentru secretarul acesteia.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2009.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2009.

 

13. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici și a privind obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, în faza proiect tehnic.

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007.

 

17.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

19.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 10 aprilie 2009, precum și tarifele utilizate.

 

21.  Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii spațiului situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, județul Teleorman.

 

22.  Diverse.

 

După publicarea în presă a ordinii de zi, Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională a inițiat proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud - Muntenia” pentru realizarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”, fapt pentru care vă propun completarea acesteia.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre de la punctele nr. 10 și 11 pe care le-am inițiat sub rezerva primirii avizelor de la ANFP. Acestea nu au ajuns nici la această oră.

Domnul Bălan Ilie.

Și eu propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre de la punctele nr. 14 și 15 deoarece am constatat nereguli de proiectare, nu există corelare între studiu de fezabilitate și proiectul tehnic.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Ne încadrăm în termen?

Domnul Bălan Ilie.

Nu sunt probleme.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

În concluzie, supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea propusă și scoaterea de pe ordinea de zi a celor patru proiecte de hotărâri.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu completarea făcută și scoaterea celor patru proiecte de hotărâri de la punctele nr. 10 și 11 și nr. 14 și 15.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o „abținere”.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 3 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 25 voturi „pentru” și 6 „abțineri” (Drăcman Lucian, Ogrăzeanu Teodor, Frăsineanu Fulvia, Ion Petre, Răicescu Marian, Mocanu Virgil) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2008.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Doamna Tîrnăcop Aurica.

          Având în vedere că producțiile prognozate sunt mari față de condițiile de secetă existente, vă propun modificarea anexei la hotărâre, după cum urmează:

          Grâu            - 3.000 kg/ha                   - 0,450 lei

          Orz              - 3.500 kg/ha                   - 0,400 lei

          Fl. Soarelui  - 2.000 kg./ha                  - 0,600 lei

          Porumb       - 3.000 kg./ha                  - 0,480 lei

          Domnul Petcu Aurel – Direcția Agricolă.

          Când s-au prognozat producțiile nu era instalată seceta, am înscris producții normale. Acum propunerile doamnei Târnăcop Aurica mi se par apropiate de realitate.

          Doamna Târnăcop Aurica.

Grâul nu va fi de calitate, va fi grâu furajer și putem avea și situația ca producția de porumb să fie foarte mică. Când scade producția scade și calitatea.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Supun la vot propunerile făcute de doamna Tîrnăcop Aurica.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009, cu modificările din anexă completate cu propunerea aprobată.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 30 voturi „pentru” și 1 „abținere” (Drăcman Lucian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009, modificat.

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind stingerea datoriei Serviciului  Exploatații Piscicole față de județul Teleorman și preluarea în domeniul public al județului Teleorman a barajelor, din patrimoniul Serviciului Exploatații Piscicole.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte raportul de avizare. 

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind stingerea datoriei Serviciului  Exploatații Piscicole față de județul Teleorman și preluarea în domeniul public al județului Teleorman a barajelor, din patrimoniul Serviciului Exploatații Piscicole.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 28 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Ogrăzeanu Teodor) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stingerea datoriei Serviciului  Exploatații Piscicole față de județul Teleorman și preluarea în domeniul public al județului Teleorman a barajelor, din patrimoniul Serviciului Exploatații Piscicole.

 

Următoarele cinci proiecte de hotărâri privesc desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

La ședința de astăzi participă un număr de 30 consilieri judeteni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 16.

Așa cum am stabilit în ședința din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor își va desfășura activitatea până la sfârșitul mandatului.

 

În continuare dau cuvântul domnului Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 29 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Am o rugăminte. Să luăm o pauză de cinci minute pentru a ne consulta cu privire la propunerile pe care trebuie le facem.

          Reluăm lucrările ședinței și rog să faceți propuneri pentru președintele Consiliului de Administrație al S.C. “Piscicola Teleorman” SRL.

1.     Domnul Simionescu Adrian  Constantin propune pe domnul Cârstea Viorel.

Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Dacă mai sunt și alte propuneri?

          Nemaifiind, rog să faceți propuneri pentru cei doi membri ai Consiliului de Administrație al S.C. “Piscicola Teleorman” SRL.

1.     Domnul  Simionescu Adrian  Constantin propune pe domnul Boboc Valentin.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Dacă mai sunt și alte propuneri?

2. Domnul Bălan Ilie propune pe domnul Cula Constantin.

Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Dacă mai sunt și alte propuneri?

3.Domnul Ogrăzeanu Teodor propune pe domnul Voinea Gabriel.

Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Dacă mai sunt și alte propuneri?

Nemaifiind, se trece la completarea buletinelor de vot.

Se prezintă tehnica votării.

          Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

          (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă). 

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Domnul Cârstea Viorel, din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit 30 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă”.

          Domnul Boboc Valentin din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit 26 voturi “pentru”, 2 voturi “împotriv㔠și 3 voturi nule.

          Domnul Cula Constantin, din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit 26 voturi “pentru”, 2 voturi “împotriv㔠și 3 voturi nule.

          Domnul Voinea Gabriel nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi membru în Consiliul de Administrație..

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, completat cu cei doi membri.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman.

          La punctul cinci de la ordinea de zi, vă prezint expunerea de motive pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Propun ca la următoarele două proiecte de hotărâre să facem vot deschis, deoarece la primul, subprefectul este membru de drept prin efectul legii, iar la al doilea, încetează contractul individual de muncă al doamnei Feleagă Monica Irina ca urmare a selecției efectuate de Institutul Național de Administrație, a fost admisă la programul de formare specializat în administrația publică pentru a obține statutul de manager public.

          Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

          În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

În acest sens, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

La punctul șase de la ordinea de zi și vă prezint expunerea de motive privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Feleagă Monica Irina, director, pe perioadă determinată, al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Feleagă Monica Irina, director, pe perioadă determinată, al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Feleagă Monica Irina, director, pe perioadă determinată, al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

 

La punctul șapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind numirea temporară în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman a doamnei Tudor Mihaela Simona, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, potrivit legii.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Avem pregătite buletinele de vot.

Se prezintă tehnica votării.

 

          Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

          (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Doamna Tudor Mihaela Simona, din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea temporară în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman a doamnei Tudor Mihaela Simona, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, potrivit legii.

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind asocierea județului Teleorman cu unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nefiind, rog să faceți propuneri pentru reprezentantul Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației.

Domnul Simionescu Adrian Constantin propune pe domnul Bățăuș Mugur.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Dacă mai sunt și alte propuneri?

          Nemaifiind, se trece la completarea buletinelor de vot.

Se prezintă tehnica votării.

 

          Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

          (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdu în urnă).

x

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnul Bățăuș Mugur, din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit un număr de 29 voturi “pentru” și 2 voturi “împotrivă”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”.

La punctul nouă de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, precum și pentru secretarul acesteia.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte raportul de avizare. 

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele și membrii comisiei pentru protecția copilului Teleorman, precum și pentru secretarul acesteia.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele și membrii comisiei pentru protecția copilului Teleorman, precum și pentru secretarul acesteia.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte raportul de avizare. 

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2009.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007.

 

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte raportul de avizare. 

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 10 aprilie 2009, precum și tarifele utilizate.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte raportul de avizare. 

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 10 aprilie 2009, precum și tarifele utilizate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 10 aprilie 2009, precum și tarifele utilizate.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind prelungirea închirierii spațiului situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, județul Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind prelungirea închirierii spațiului situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, județul Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea închirierii spațiului situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, județul Teleorman.

          La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind asocierea județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud - Muntenia” pentru realizarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Și acest proiect de hotărâre privește desemnarea unor persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

 

Vă rog faceți propuneri pentru reprezentantul județului Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud - Muntenia” și în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud - Muntenia”.

Pentru Adunarea Generală a Asociației.

1. Domnul Vrăjitoarea Emilian propune pe domnul Bălan Ilie..

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Pentru Consiliul de Administrație al Asociației

2. Domnul Vrăjitoarea Emilian propune pe domnul Simionescu Adrian Constantin.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Dacă mai sunt și alte propuneri?

          Nemaifiind, se trece la completarea buletinelor de vot.

 

Se prezintă tehnica votării.

 

          Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

          (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă). 

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Domnul Bălan Ilie, din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit 30 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă”.

          Domnul Simionescu Adrian Constantin, din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit 29 voturi “pentru” și 2 voturi “împotrivă”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud - Muntenia” pentru realizarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud - Muntenia” pentru realizarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”.

 

         

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

La comisii ați avut și “Informarea asupra eficienței serviciului polițienesc și a nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității în trimestrul I/2009”.

 

Dacă în urma parcurgerii materialului aveți întrebări, propuneri sau neclarități, rog să le prezentați.

 

Dacă aveți și alte probleme?

 

          Nefiind, ordinea de zi epuizându-se, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare. Pentru ziua de mâine, 21 mai, pentru cei care-și sărbătoresc ziua de Sfinții Împărați Constantin și Elena vă urez un sincer „La mulți ani!”, multă sănătate, și succes în campanie.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      

       Liviu Nicolae Dragnea                                                   Silvia Oprescu