CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 20 mai 2009 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,       

          În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 20 mai 2009, orele 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului propriu al judeţului pe anul 2008.

 

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009.

 

3.     Proiect de hotărâre privind stingerea datoriei Serviciului  Exploataţii Piscicole faţă de judeţul Teleorman şi preluarea în domeniul public al judeţului Teleorman a barajelor, din patrimoniul Serviciului Exploataţii Piscicole.

 

4.     Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată de interes judeţean cu asociat unic Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

 

6.     Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Feleagă Monica Irina, director, pe perioadă determinată, alServiciului de Cooperare Internă şi Internaţională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman. 

 

7.    Proiect de hotărâre privind numirea temporară în funcţia de director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman a domnişoarei Neagu Mihaela, până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs sau examen, potrivit legii.

 

8.  Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Teleorman cu unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”.

 

9.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, precum şi pentru secretarul acesteia.

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Teleorman, pentru anul 2009.

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor cultural–sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizează şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2009.

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.

 

14.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km. 17+400 – km 58 + 000 (40,600)” şi a cheltuielilor necesare implementării.

 

15.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice privind obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km. 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, în faza proiect tehnic.

 

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007.

 

17.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului.

 

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării preţului minim de pornire a licitaţiei publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al judeţului Teleorman.

 

19.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitaţiei electronice din data de 10 aprilie 2009, precum şi tarifele utilizate.

 

21.  Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii spaţiului situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, judeţul Teleorman.

 

22.  Diverse.

 

Art.2.     Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, mass-media şi se inserează în site-ul propriu.

Art.3.   Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al judeţului

             

Jr. Silvia Oprescu