CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

PREŞEDINTE

 

                                                                                                                            

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară în data de 14 septembrie 2009 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,       

          În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară în ziua de luni, 14 septembrie 2009, orele 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire clasic şi a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu – Balaci”

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 149 din 11 decembrie 2008.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean, la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

6.     Diverse.

 

 

     Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, mass-media şi se inserează în site-ul propriu.

  

    Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                 

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al judeţului

 

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ septembrie 2009