R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 10 noiembrie 2009

 

 

 

            Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri,

          Vă informez că în conformitate cu prevederile legale, domnul președinte efectuează, începând cu data de 2 noiembrie 2009 concediu fără plată până la sfârșitul lunii, motiv pentru care voi conduce eu această ședință.

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară astăzi, 10 noiembrie 2009, prin dispoziția nr. 449 din 5 noiembrie 2009.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii consilieri Drăcman Daniel Lucian și Mocanu Virgil, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, afișare la sediul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, directorii unor instituții subordonate care au tangență cu problematica de la ordinea de zi și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 27 octombrie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 27 octombrie 2009.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman, a unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin, județul Teleorman, faza studiu de fezabilitate”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman, în administrarea Consiliului Local al comunei Vîrtoape.

 

  1. Diverse.

 

Înainte de a supune la vot ordinea de zi prezentată, vă aduc la cunoștință că domnul vicepreședinte Bălan Ilie, inițiatorul proiectului de hotărâre de la punctul 3 își retrage proiectul deoarece, până în prezent, nu am primit documentația cu privire la modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetral de ameliorare din comuna Mavrodin, județul Teleorman, faza studiu de fezabilitate”.

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea solicitată.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi modificat.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o „abținere”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Savu Adrian.

          Eu am fost cel care s-a abținut în comisie. vrea motivez abținerea. Am observat la capitolul bugetar “transporturi” a fost disponibilizată suma de 39 mii lei înregistrată ca economie la obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 506 Negreni – Tătărăștii de Jos” și s-a repartizat la capitolul bugetar “Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”.

          Starea drumului din satul Negreni este deosebit de proastă, locuitorii riscă rămână izolați peste iarnă, rupți de orice legătură cu civilizația. Acest drum era singura lor legătură cu centrul comunei situat pe DJ 506.

          Suma nu este așa de mare și cred se putea face ceva pentru acest drum.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

S-a retras o sumă simbolică pentru a se realiza și alte acțiuni, deci era o sumă mică.

Domnul Savu Adrian

Cu atât mai mult suma era mică, câteva mașini de piatră erau bune, rezolva cât de cât situația.

Eu am vrut -mi motivez abținerea.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 29 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul consilier Savu Adrian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta  expunerea de motive privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman, a unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Gâdea Adrian Ionuț

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman, a unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat  proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman, a unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle.

La punctul patru de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman, în administrarea Consiliului Local al comunei Vîrtoape.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman, în administrarea Consiliului Local al comunei Vîrtoape.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman, în administrarea Consiliului Local al comunei Vîrtoape.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

          În mape ați avut Informarea asupra eficienței serviciului polițienesc și a nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității pe trimestrul III/2009. Dacă în urma parcurgerii materialului aveți observații sau propuneri, rog le prezentați.  

Nefiind și epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

        Liviu Nicolae Dragnea                                                 Silvia Oprescu