CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


HOTĂRÂRE

 

privind : transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a județului  Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local Vîrtoape.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 12773 din 06 noiembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Vlad Eugen Ovidiu, și raportul comun de specialitate nr. 12774 din 06 noiembrie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 12, alin (1), (2) și (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

  - prevederile art. 45, alin (3) coroborat cu art.98 și art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă transmiterea, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, a bunului imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al comunei Vîrtoape, cu datele de identificare prevăzute în anexa  nr.1.

  

Art.2. (1) - Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească și să dispună de bunul imobil în condițiile actului prin care i-a fost dat în administrare.

                            (2) - Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de administrare.

 

                Art. 3. Se aprobă contractul de administrare a bunului imobil aprobat la art.1 din hotarâre, prevăzut în anexa nr.2.

 

                Art. 4. Predarea – preluarea imobilului se face pe bază de proces verbal încheiat între cele două părți, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 5. – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică, Buget-Finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr. ............10 noiembrie 2009