CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.12716 din 05 noiembrie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 12717 din 05 noiembrie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială Teleorman și Protecția Copilului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman;

-       adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1904993 din 14 septembrie 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-      prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

-      prevederile art. 23 alin.(1) și alin.(2) lit. b) precum și alin.(4) și alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1. - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, conform anexelor.

 

Art. 2. -  Anexele 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

               Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

  

 

Alexandria,

Nr.                din          noiembrie  2009