CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


HOTĂRÂRE

 

 

 privind: includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „ Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.12971 din 06 noiembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul  comun de specialitate nr.12972 din 06 noiembrie 2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcției Economică, Buget-Finanțe, privind necesitatea includerii în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” ;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectării drepturilor și libertăților cetățenilor;

- certificatele de acceptare,  de recepție a bunurilor;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. (c), ale art. 45 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 98, ale art. 119 și ale art. 121 alin (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

              Art. 2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan, prin Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget-Finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

              Art. 3.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

                                                                                      

 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     

Alexandria

Nr. ....... din 10 noiembrie  2009