CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 10 noiembrie 2009 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 10 noiembrie 2009, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman, a unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin, județul Teleorman, faza studiu de fezabilitate”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle.

  

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman, în administrarea Consiliului Local al comunei Vîrtoape.

 

  1. Diverse.

 

  Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

  Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

 pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ noiembrie 2009