R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 26 august 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 26 august 2015, prin dispoziția nr. 473 din 20 august 2015.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție (lipsind domnii Iliescu Nicolae Angelică și Neagu Florin), ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 16 iulie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 16 iulie 2015.

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 20 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la  nivelul județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 611, limită județ Giurgiu-Gratia-Sârbeni-limită județ Dambovita, km 6+800-16+180, (9,380 km)”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru  obiectivul de  investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea   (DN 65A) – Stejaru - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 13+500, (13,500 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 612A, Roșiorii de Vede -Balta Sărată, km 17+527-33+649, L= 16,122 km”, în faza proiect tehnic.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 29 ianuarie 2015.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, a proiectului de management și duratei pentru care se va încheia contractul de management.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1.  Diverse.

 

Înainte de a supune la vot ordinea de zi, doresc să vă propun suplimentarea acesteia cu două proiecte de hotărâri, respectiv :

- Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pentru anul 2015 și,

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, având în vedere că prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2015 s-a alocat o sumă de bani pentru drumurile județene și comunale, iar aceasta trebuie introdusă în bugetul local înainte de a fi repartizată, propun introducerea acestui proiect de hotărâre înainte de proiectul privind rectificarea bugetului propriu al județului. Astfel, proiectul ordinii de zi se va renumerota în mod corespunzător.

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat și completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Domnul Neagu Tudor.

Domnule președinte, eu un particip la vot.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Este în regulă.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 20 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Șuică Iulian.

Domnule președinte, eu am o nelămurire și două întrebări legate de acest subiect. După cum bine știți, eu am fost preocupat de situația depozitului central de la Mavrodin prin interpelările pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Nu înțeleg de ce trebuie să actualizăm valorile de inventar ale bunurilor din dotare cu includerea în valoarea bunurilor, a sumelor stabilite înainte de această sentință. Întrebarea este legată de modul în care acționăm în continuare, înțeleg că s-a urmat calea legală, am pierdut inclusiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Bun, consiliul județean acceptă această sentință așa cum este fără a mai face niciun demers? Bănuiesc că la vremea respectivă, litigiul pe care l-am avut cu firma Geiger a fost ca urmare  a unei expertize, a unui raport de specialitate întocmit de un expert, diriginte de șantier. Nu credeți că noi ar trebui să ne întoarcem împotriva celui care a luat decizia, a celui pe care l-am consultat, din cauza căruia nu am făcut plățile suplimentare și am ajuns în situația să plătim o despăgubire de 3 mil. De euro? Aceasta este prima întrebare.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Pot să vă răspund?

Domnul Șuică Iulian.

Da, dar este posibil ca în funcție de răspunsul dumneavoastră, să nu votez pentru acest proiect.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

În ședința din luna iunie, ca urmare a acestei hotărâri date de Înalta Curte de Casație și Justiție, hotărâre definitivă și irevocabilă, am fost obligați la plata acelei sume de bani către Geiger. Consiliu județean, printr-o hotărâre de guvern, a primit o sumă de bani în acest sens, fiind o sumă importantă care, dacă ar fi fost disponibilizată din bugetul județului ar fi afectat activitatea instituției și a instituțiilor din subordine. În ședința de luna trecută, ca urmare a acestei hotărâri de guvern, am mărit valoarea proiectului, valoarea investiției pentru că eram obligați să continuăm derularea acestui proiect, iar astăzi mărim valoarea bunurilor de inventar, cele care au fost date, printr-o hotărâre de consiliu județean Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, bunuri care sunt aferente depozitului de la Mavrodin, bunuri pentru care mare parte din această sumă a fost alocată.

În legătură cu cealaltă problemă ridicată de dumneavoastră, în momentul de față suntem în discuții cu avocatul căruia i-am pus la dispoziție toate documentele solicitate pentru a se îndrepta cu o acțiune în regres împotriva inginerului, cel care ne-a asigurat partea de consultanță, pentru că o parte din această sumă se datorează faptului că au fost executate lucrări cu care inginerul a fost de acord, dar nu a fost de acord cu valoarea lor, lucru care a dus la acest proces și la suma de bani pe care noi am fost obligați să o plătim.

Domnul Șuică Iulian.

Mai am o întrebare. Prin darea în folosință gratuită, consiliul județean trebuie să suporte eventuala sumă de 3 mil. euro sau o va suporta Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, deoarece ea este cea care va beneficia de folosința în mod gratuit a mijloacelor și bunurilor de inventar pe care noi le punem la dispoziție?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Consiliul Județean Teleorman pentru că acesta a fost autoritatea contractantă a acestei investiții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a fost înființată la vremea respectivă pentru că în Memorandumul semnat între Guvernul României și Uniunea Europeană, aceste asociații au fost o condiție esențială, numai aceste asociații nu puteau accesa fonduri europene. Același lucru s-a întâmplat și cu Apa Serv., cu asociația pentru situațiile de urgență. Deci, această asociație a fost o condiție esențială, consiliul județean a fost autoritatea contractantă, acesta a făcut licitația, după care s-au încheiat contractele. Toate bunurile aferente acestui proiect sunt date către asociație care gestionează cele două contracte, atât cel de colectare, cât și cel de depozitare.

Domnul Șuică Iulian.

Și credeți că suma pe care o încasăm de la asociație ne va permite, într-un timp rezonabil, să putem returna întreaga sumă de 3 mil. de euro?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

V-am spus, suma este plătită. Am inițiat un proiect de hotărâre de guvern în care am prezentat situația și documentele justificative și l-am înaintat Ministerului Dezvoltării. Astfel, Consiliul Județean Teleorman a primit această sumă. De altfel, au fost și alte unități administrativ – teritoriale care au primit sume de bani pentru plata unor titluri executorii.

Deci, suma a fost achitată.

Dacă nu mai sunt observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 20 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 28 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (doamna Burghiu Mihaela, domnul Șuică Iulian și domnul Pîrjol George) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 20 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la  nivelul județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la  nivelul județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la  nivelul județului Teleorman.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 611, limită județ Giurgiu-Gratia-Sârbeni-limită județ Dambovita, km 6+800-16+180, (9,380 km)”. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 611, limită județ Giurgiu-Gratia-Sârbeni-limită județ Dambovita, km 6+800-16+180, (9,380 km)”. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 611, limită județ Giurgiu-Gratia-Sârbeni-limită județ Dambovita, km 6+800-16+180, (9,380 km)”. 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

 

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

      La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru  obiectivul de  investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea   (DN 65A) – Stejaru - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 13+500, (13,500 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru  obiectivul de  investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea   (DN 65A) – Stejaru - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 13+500, (13,500 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru  obiectivul de  investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea   (DN 65A) – Stejaru - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 13+500, (13,500 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 612A, Roșiorii de Vede -Balta Sărată, km 17+527-33+649, L= 16,122 km”, în faza proiect tehnic.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 612A, Roșiorii de Vede -Balta Sărată, km 17+527-33+649, L= 16,122 km”, în faza proiect tehnic.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 612A, Roșiorii de Vede -Balta Sărată, km 17+527-33+649, L= 16,122 km”, în faza proiect tehnic.

 

La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 29 ianuarie 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian.

            Domnule președinte, din punctul meu de vedere, această problemă privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole ar trebui să o tratăm și noi și specialiștii Direcției agricole, cu mai multă seriozitate. Este al doilea an consecutiv când suntem nevoiți să rectificăm hotărârea adoptată la începutul anului. Din curiozitate, am consultat site-ul A.N.A.F. și am constatat că în dreptul județul Teleorman nu era trecută nicio valoare, am luat prețuri comparative de la județe învecinate cu noi și care au potențial agricol asemănător și am constatat că județe ca Olt, Ialomița aveau prețuri de 0,55 lei, altele de 0,60 lei, valoare pe care ne-o supuneți spre aprobare și dumneavoastră. Mă refer grâu, am luat un singur exemplu.

            Este un paradox cum specialiștii Direcției Agricole stabilesc, la începutul anului, pe baza unui deviz identic cu cel pe care ni-l prezintă acum la rectificare, un preț, iar acum, în aceleași condiții, un alt preț. De aceea, ar trebui să acordăm mai multă atenție noi, consilierii, și să nu mai acordăm votul așa ușor. Ar trebui să dăm dovadă de mai multă seriozitate și să stabilim clar care este prețul.

            Eu consider că prețul stabilit în luna ianuarie este mare, mai ales în condițiile în care agricultura județului nu a beneficiat de condiții meteo – climatice bune și, în aceste condiții, un preț mare nu ar face altceva decât să fie o povară în plus. Aș propune chiar un preț mai mic de 0.60 lei, dar îmi dau seama că nu are nicio șansă să treacă proiectul. Accept această valoare, votez pentru el, dar doresc să rămână ca o recomandare pentru colegii mei, ca data viitoare, cînd vom mai fi puși în fața unei situații asemănătoare, să votăm cu mai multă responsabilitate.

            Doamna Tîrnăcop Aurica.

            Domnule președinte, aș dori să adaug că nu se pune problema cum trebuie să facă devize, calcule, estimări specialiștii. Problema este, și am discutat acest lucru și cu câțiva colegi de la Direcția Agricolă, că această estimare nu trebuie să se facă în luna ianuarie, ci undeva în luna aprilie, când știm exact care ar fi starea de vegetație a culturilor. Este o estimare arbitrară, nu are niciun fundament tehnic, științific. De aceea, cred că trebuie să intervenim la nivel de minister, dacă este nevoie, să se reglementeze situația pentru că nimeni nu are de unde să știe din luna ianuarie ce se întâmplă și cum vor arăta culturile. Aceste prețuri se stabilesc mult prea devreme. Nu se pune problema că sunt oameni nepregătiți, că toate domeniile sunt acoperite cu oameni care știu de ce sunt acolo, prin urmare va trebui să luăm măsurile corecte și la timp în acest sens.

            Domnul Șuică Iulian.

            Îmi mețin punctul de vedere că analiza tehnico-economică făcută de reprezentanții Direcției Agricole, nu a fost făcută corect. În fluctuația prețurilor intră prețul la combustibil ți insecto-fungicide, dar forța de muncă și celelalte cheltuieli rămân aceleași. Influența nu poate fi atât de mare. Devenim penibili, votăm aceeași analiză cu aceeași indicatori în două variante diferite. Când primim aceste situații, noi am putea să avem un alt punct de vedere. Fluctuațiile la prețuri sunt foarte mici, valoarea de 0,70 lei scade la 0,60 lei nu numai datorită prețului barilului la petrol sau a prețului la insecto-fungicide, mai sunt și alte cheltuieli care se interpun și, atunci îmi mențin punctul de vedere că estimările ar trebui făcute cu mai multă seriozitate de specialiștii de la Direcția Agricolă și cu mai multă responsabilitate votate de noi.

            Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Am înțeles și motivația dumneavoastră și ceea ce a spus doamna Tîrnăcop. Sigur, noi suntem obligați prin lege, ca la începutul anului financiar să aprobăm aceste prețuri, la propunerea Direcției Agricole. La vremea respectivă au fost fundamentate luând în calcul toate lucrările de pregătire a terenului pentru înființarea culturilor, de recoltare a respectivelor culturi și evoluția prețurilor la produsele agricole la începutul anului. Toate aceste prețuri au fost fundamentate în condiții climatice normale. Acum, această propunere de modificare este făcută din cauza condițiilor climatice de care județul Teleorman a avut parte în ultima perioadă, condiții în urma cărora producția a fost afectată atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. Direcția Agricolă vine și solicită aprobarea acestei modificări de proceduri. Și celelalte județe, având un preț de 0,55 lei /kg, se invârt în jurul sumei de 0,60 lei/kg pe care noi o propunem. Sigur, condițiile climatice au fost diferite de la un județ la altul. Chiar și în județul Teleorman, uneori, condițiile diferă,  sunt zone in care plouă mai mult.

Vorbeați și de sumele necesare forței de muncă. Un mecanizator trebuie plătit, si in condiții de secetă si in condiții normale, la aceeași valoare, dacă are un contract de muncă. In urmatoarea sedință de consiliu județean, când vom fi pusi in situația de a aproba prețurile pentru produsele agricole, sa-i invitam pe cei de la Direțtia Agricola, care, cu siguranță, ne vor da mai multe detalii in legatură cu fundamentarea acestor prețuri. Trebuie să recunoastem că, noi nefiind specialiști, nu putem să dăm detalii tehnice asa cum o pot face dânsii.

Domnul Savu Adrian.

Domnule Președinte, daca imi permiteți, o sigura părere.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă rog.

Domnul Savu Adrian.

Mie mi se pare total greșită modalitatea de abordare a problemei, bineințeles, nu din partea noastră, ci datorita modelului  impus după care se calculează aceste prețuri. Noi vorbim, de fapt, de prețurile de cost, care acestea sunt. Normal, in condiții de secetă, prețul de cost ar trebui sa crească, nu să scadă, pentru ca producția fiind mai mică, prețul pe kilogram va fi mai mare. Da, totuși, ne contrazicem pentru că e logic să stabilească impozitele la prețul de cost, pentru că se merge pe ideea că prețul de vânzare nu poate fi mai mic decat prețul de cost. Noi încercăm sa scădem prețul pentru ca presiunea să nu fie mare, dar ceva nu este în regulă, trebuie sa găsim o soluție.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Cum am spus, la următoarea ședința îi vom invita pe reprezentanții Direcției Agricole pentru a ne oferi lămuririle necesare. Însa un lucru este cert, că aceasta modificare nu poate surveni decat după ce incepe recoltatul produselor, pentru că atunci se poate ști in ce grad a fost afectată cultura, atât din punct de vedere calitativ, cât si cantitativ. Sigur, preconizăm, undeva la sfarsitul lunii mai, inceputul lunii iunie, ca nu vom avea parte de producțiile estimate la inceputul anului, producții în urma cărora au fost fundamentate si prețurile pe care noi le-am aprobat in luna ianuarie, iar ulterior, aceste culturi au fost afectate de secetă.

            Dacă nu mai sunt discuții, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 29 ianuarie 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 29 ianuarie 2015.

            La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

            La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, a proiectului de management și duratei pentru care se va încheia contractul de management.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, a proiectului de management și duratei pentru care se va încheia contractul de management.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, a proiectului de management și duratei pentru care se va încheia contractul de management.

            La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pentru anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Savu Adrian.

Domnule președinte, as dori sa intervin aici. In raportul comun de specialitate se precizează că pe anul 2015 s-au făcut o serie de lucrări, inclusiv montarea de indicatoare rutiere, in numar de 315, puse pe drumuri județene, unde este prins si DJ 701.

Aș avea rugamintea la cei care au întocmit raportul comun de specialitate, dacă au cum, sau dacă nu, la sedinta urmatoare, să ne precizeze cate indicatoare au fost montate pe DJ 701, pentru ca, în continuare, acest drum rămane nesemnalizat  si reprezintă un pericol pentru cei care circulă pe acest traseu. În  acest sens, am mai avut o intervenție in cadrul unei ședinte a consiliului judetean. Cel puțin de la Tatarastii de Jos spre Gratia nu sunt montate semnalizări pentru curbele deosebit de periculoase, nu există semnalizare pe timp de noapte, acest lucru a dus la producerea de accidente in zonă, chiar mortale. Am solicitat si continui sa solicit ca, pe acele drumuri să se analizeze montarea de indicatoare rutiere. Aici este precizat ca s-au montat deja unele indicatoare.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Da, s-au montat pe drumurile specificate. Ceea ce ați spus dumneavoastra la sedinta trecuta s-a luat in calcul si, în perioada următoare, toate aceste solicitari de la primari, respectiv de la posturile de politie, se vor centraliza si vom monta indicatoare acolo unde este nevoie, astfel încat  drumurile sa fie marcate si semnalizate in mod corespunzator. Nu vă pot spune acum cu exactitate portiunile unde s-au montat indicatoare, dar pot consulta colegii iar, la sedinta urmatoare să pot oferi aceste informații. Indicatoarele sunt recepționate cu proces verbal, dar mai sunt si alte cateva tronsoane de drum unde urmează sa fie montate indicatoare rutiere.

Domnul Savu Adrian.

Da, mulțumesc. Am facut această observație pentru că am vazut că acest drum nu este prins in continuare in hotarâre. Multumesc pentru luarea in calcul a intervenției mele.

Domnul Suica Iulian.

Am si eu o intrebare, domnule Președinte. Proiectul de hotarâre privește repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate. Din expunerea de motive rezultă faptul ca a avut loc și o consultare a primarilor. Toate sumele de bani pe care le-ați primit au fost repartizate la final Consiliului  Judetean  Teleorman. Să inteleg că, in unanimitate, cei 92 de primari din localitățile rurale au renunțat la aceste sume sau nu au solicitat.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

La respectiva întrunire, aceștia au solicitat ca banii acordați să meargă către drumurile județene. Toate aceste solicitari si toate discuțiile care au avut loc in ședința din data de 21 august sunt consemnate in procesul verbal al întrunirii respective. Noi am intervenit pe ceea ce înseamnă partea de întreținere pe foarte multe drumuri judetene până în momentul de față. În perioada urmatoare vom interveni si pe alte tronsoane de drumuri județene, astfel încat starea asfaltului sa fie una buna si să se poata circula in condiții corespunzatoare.

In proportie de 99% primarii au solicitat ca aceasta suma de bani sa meargă către drumurile județene.

În repetate rânduri, atât primarii cât și domnul Savu, au ridicat problema unor tronsoane de drum a căror stare s-a deteriorat precum in zona  de pe DJ 504, pe o parte din acestea s-a intervenit deja, s-a facut o centralizare a porțiunilor cu probleme, iar in perioada urmatoare vom interveni și acolo, banii având aceasta destinație.

            Dacă nu mai aveți alte observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pentru anul 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 28 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (doamna Burghiu Mihaela, domnul Șuică Iulian și domnul Pîrjol George) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pentru anul 2015.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot anexa nr. 1, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului  Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot anexa nr. 2, Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 30 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul Șuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

            În mape ați avut și « Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman, în trimestrul II/2015 »

 

            Dacă aveți observații sau propuneri referitoare la acest material, vă rog să le prezentați.

 

Nefiind, trecem la ultimul punct „Diverse”.

            Dacă  aveți alte probleme?

           

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule Președinte, eu am o întrebare. Am aprobat astazi reabilitarea si modernizarea unor drumuri care fac legătura cu alte județe. Întrebarea este: celelalte județe intenționează să continue și ele reabilitarea în continuare a respectivelor drumuri? Din punctul meu de vedere este foarte bine că reabilitam aceste drumuri, lucru absolut necesar. Revin cu aceeasi întrebare, pe care o adresez de 3,4 ani:  județul Dâmbovița, care ne-a promis mereu ca va reface acel drum de la Gratia la Corbii Mari intentionează să reabiliteze cei 7 sau 10 km care se situează in județul Dâmbovița?

Ridic această problemă pentru că județul Teleorman și-a facut datoria asfaltând acel drum care se termină cu o porțiune plină de gropi, ceea ce înseamnă că acele investiții s-au facut degeaba, drumul neputand fi folosit. Rugămintea mea ar fi ca atunci când mergeti la acele intalniri cu președinții de consilii județene să propuneti să se acționeze coordonat, eventual prin intermediul Ministerului Dezvoltării si Administrației.

Aceste investiții sa fie in strânsă legatură ca altfel intervenim in alte zone, cum spuneau colegii despre situatia de la Tatarasti unde sunt acele gropi. Am semnalat aceasta problema ca pe o rugaminte de analizare a situatiei.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Da, acest lucru este ideal, dar nu putem sa le impunem, putem insa sa-i rugam colegial, cum ati spus si dumneavoastra.

Cei care au fost inainte la Dâmbovița (mandatul precedent) au primit acea suma de bani si au distribuit-o catre alt drum judetean.  De ce au facut acest lucru, nu stiu, dar ceea ce au facut nu a fost corect din punctul meu de vedere.

Am semnalat aceste aspecte atat la intalnirile cu colegii presedinti de consilii judetene cat si prin adresele si corespondenta purtate cu aceste institutii, si cert este ca de anul acesta au promis ca vor actiona pentru rezolvarea situatiei. Am abordat aceasta problema si cu colegul de la Giurgiu, unde s-a finalizat DJ 506 care pleaca de la Vitanesti-Razmiresti limita de judet Giurgiu. In acest sector de drum este foarte dificil de circulat pentru ca este un drum plin de balarii, de mizerii, un drum neasfaltat. Tinand cont si de posibilitatile financiare, cel putin sa defrisam si sa acoperim cu piatra si balast cu un autogreder pe o distanta de 3-4 km, lucru care ar ajuta ca cei care isi doresc sa ajnga in judetul Giurgiu sa nu mai fie nevoiti sa ocoleasca pe o distanta de cativa zeci de kilometri.

Domnul Iliescu Alexandru.

Da, nu aș vrea sa fiu nedrept față de cei din judetul Dâmbovița, am văzut ca au pus ceva pietriș între Poeni si prima localitate care merge spre Vișina, l-au facut cât de cât  practicabil.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Ne-au promis ca anul acesta vor rezolva astfel incat tot ce inseamna nordul judetului sa aibă legatură directă la autostradă, sa nu mai fie nevoiti sa ocoleasca.

 

Daca nu mai sunt alte observatii, ordinea de zi epuizându-se, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                             Oprescu Silvia