CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 26 august 2015 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de miercuri, 26 august 2015, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 20 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la  nivelul județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 611, limită județ Giurgiu-Gratia-Sârbeni-limită județ Dambovita, km 6+800-16+180, (9,380 km)”.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Clădire Centru de Recoltat”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru  obiectivul de  investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 679B, Scrioaștea   (DN 65A) – Stejaru - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 13+500, (13,500 km)”, in faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și modernizare DJ 612A, Roșiorii de Vede -Balta Sărată, km 17+527-33+649, L= 16,122 km”, în faza proiect tehnic.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 29 ianuarie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, a proiectului de management și duratei pentru care se va încheia contractul de management.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 1.  Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                                          

                                                                                       Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

            ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR EXECUTIV  

          Jr. Cristescu Mihaela Mirtis