R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 10 septembrie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 10 septembrie 2015, prin dispoziția nr. 501 din 8 septembrie 2015.

La ședință participă 25 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind doamnele Seferovici Georgeta, Burghiu Mihaela, Frăsineanu Fulvia și domnii Piper Savu Florin, Florea Dan, Șuică Iulian și Moț Petrică, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman, prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 26 august 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean, din 26 august 2015.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârii să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La punctul de pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot anexa nr. 2, Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018”.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot anexa nr. 3, “Programul de investiții publice pe anul 2015”.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot anexa nr. 4, “Bugetul general centralizat al județului Teleorman pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018”.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

 

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

            Domnul Savu Adrian.

            Domnule președinte, înainte să închidem ședința aș dori să atrag atenția cu privire la tronsonul de drum județean care leagă localitatea Siliștea de Cosmești, acolo necesită turnarea covorului asfaltic. Având în vedere că mai avem puțin din acest mandat, aceasta fiind o promisiune făcută în campania electorală de către U.S.L., ar trebui să o respectăm.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Acest tronson de drum județean este în atenția noastră pentru perioada următoare.

            Domnul Savu Adrian.

            Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

     Gâdea Adrian Ionuț                                                             Oprescu Silvia