R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

                                                     PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

                                                  din data de 23 septembrie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 23 septembrie 2015, prin dispoziția nr. 518 din 17 septembrie 2015.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție (lipsind doamna Tîrnacop Aurica și domnul Bălan Ilie) ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 10 septembrie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 10 septembrie 2015.

 

x

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 155 din 15 noiembrie 2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Odine Publică Teleorman pentru mandatul 2012-2016.

 

2.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile din patrimoniul județului Teleorman.

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor  tehnico-economice pentru  unele obiective de  investiții, ce privesc modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

 

4.Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexelor nr. 5 și 6 privind modelul de acord și autorizație  pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice județene aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

6.Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Teleorman - Veliko Tarnovo (EESM)”.

 

7.Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare  DJ 612 Antonești (DJ 601C) – Rădoiești,  km 55+594 – km 63+773 ( L = 8,132 km) și a drumului municipal PVN 1047/ III – 118 Dolna Mitropolia - Yasen/ Gorna Mitropolia – limita municipalitatea (Dolna Mitropolia - Iskar) - Staroseltsi /III - 137/ de la km 0 la km 7 + 310 și extinderea podului în satul Gorna Mitropolia la km 5 + 750 în regiunea transfrontalieră a Dunării”.

 

8.Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 506 Scurtu Mare  (DJ 701) – Negreni,  km 87+000 – km 94+160 (L = 7,160 km) si constructia unui nou tronson de legatura al drumului republican II-52, de la ОК 9722 a strazii Svishtovski polk, nr.33 la ОТ 759 a strazii Dunav, oras Svishtov, District Veliko Tarnovo ”.

 

9.Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Orbeasca  (DJ 504) – Călinești (DJ 703),  km 39+924 – km 48+061 ( L = 8,137 km) și a drumului  PVN 2145 / III-3402 / municipiul Slavyanovo - limită (Pleven - Pordim) - Totleben- / I-3/ E83 (4,150 km) ”.

 

10.Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești,  km 48+080 – km 55+594 ( L = 7,514 km) și a drumului municipal LOV2096/III-305-Sadovets-Aglen/limita municipalitatii (Lukovit - Cherven Bryag) -Rakita- Telish /PVN1186 /, tronson de la Rakita la drumul national I-3(E83)”.

 

11.Proiect de hotărâre  privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului de investiții ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor  Alexandria, Turnu Măgurele și orașului Zimnicea.

 

12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

 

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

15. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

 

 

16.Proiect de hotărâre privind delegarea  atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la ocuparea postului prin concurs.

 

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.108 din 24 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

 

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

20.Diverse.

 

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 155 din 15 noiembrie 2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2012-2016.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, presedintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

         

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu,

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 155 din 15 noiembrie 2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2012-2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

In unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 155 din 15 noiembrie 2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2012-2016.

Îi felicit și eu pe cei trei colegi care au devenit membri de drept în cadrul ATOP. Sunt convins că vor reprezenta cu cinste instituțiile dumnealor și că vor avea o bună colaborare cu domnul președinte și cu ceilalți membri. Nu rămâne decât să nu fim nevoiți să colaborăm pentru evenimente pe care nu ni le dorim. Doamne ajută!

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile din patrimoniul județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile din patrimoniul județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile din patrimoniul județului Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor  tehnico-economice pentru  unele obiective de  investiții, ce privesc modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor  tehnico-economice pentru  unele obiective de  investiții, ce privesc modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor  tehnico-economice pentru  unele obiective de  investiții, ce privesc modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru actualizarea anexelor nr. 5 și 6 privind modelul de acord și autorizație  pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice județene aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru actualizarea anexelor nr. 5 și 6 privind modelul de acord și autorizație  pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice județene aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru actualizarea anexelor nr. 5 și 6 privind modelul de acord și autorizație  pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice județene aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

D-nul consilier Neagu Tudor nu participa la vot.  Rog sa se consemneze acest lucru în procesul verbal.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Vă mulțumesc.

            Cu 30 voturi –pentru- (domnul Neagu Tudor nu participă la vot ) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotarare privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Teleorman - Veliko Tarnovo (EESM)”

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian

Eu am o întrebare, domnule președinte:  la ce se referă achiziția propriu-zisă de echipamente de  intervenție pentru situații  de urgență? Este vorba de cele douăzeci de sirene care se montează de-a lungul cursului râurilor teritoriale?

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Nu. Este ceva mai complex, este un proiect pe care dorim să-l depunem în parteneriat cu regiunea Veliko-Târnovo, regiune cu care noi avem un protocol de colaborare. Un proiect pe care dorim să-l depunem pe programul de cooperare INTEREG V A Romania-Bulgaria prin care vor fi achizitionate echipamente specifice de intervenție in situatii de urgență. Sigur că, pe lângă acele sirene, vor fi achiziționate motopompe și autospeciale pentru intervenții în caz de urgență. Acestea sunt echipamentele pe care le vom achiziționa noi. Partea bulgară va avea și ea o serie de echipamente pe care urmează să le achiziționeze, în funcție de necesarul fiecărei părți. Noi am propus achiziționarea  acestor echipamente în urma unei consultări cu Inspectoratul pentru Situațiile de Urgență și de necesarul de care dumnealor mai au nevoie pentru a dispune de o gamă cât mai largă de asemenea echipamente. De asemenea, vor mai fi 5 cisterne pentru transportul de apă potabilă, câte una pentru cele 5 zone ale județului.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi (domnul Neagu Tudor nu participă la vot), s-a aprobat  proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Teleorman - Veliko Tarnovo (EESM)”

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare  DJ 612 Antonești (DJ 601C) – Rădoiești,  km 55+594 – km 63+773 ( L = 8,132 km) și a drumului municipal PVN 1047/ III – 118 Dolna Mitropolia - Yasen/ Gorna Mitropolia – limita municipalitatea (Dolna Mitropolia - Iskar) - Staroseltsi /III - 137/ de la km 0 la km 7 + 310 și extinderea podului în satul Gorna Mitropolia la km 5 + 750 în regiunea transfrontalieră a Dunării”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

 -Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian

             Eu am o întrebare care este valabilă și pentru proiectele de hotărâre de la punctele   8, 9 si 10. Care este criteriul care a stat la baza selecției tronsoanelor de drum care sunt prinse în parteneriatul cu bulgarii?

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Criteriile care au stat la baza selectării acestor tronsoane de drum pe care dorim să le realizăm cu partenerii bulgari, sunt cele raportate la condițiile prevăzute în  ghidurile de finanțare ale acestui proiect. Comparativ cu exercițiul financiar anterior, noul exercițiu financiar 2014-2020 Romania-Bulgaria se referă doar la modernizarea drumurilor județene ceea ce înseamna că drumul respectiv pe care noi îl propunem spre finanțare trebuie să fie din pământ, să fie un drum  neasfaltat. Aceasta este o condiție esențială, pentru că nu este reabilitare și modernizare, ci numai modernizare, conform legislației în vigoare modernizarea presupune sa fie pe un drum neasfaltat, iar a doua conditie este ca acest drum sa aibe conectivitate cu zona de parteneriat, respectiv partea bulgară.

Acestea sunt principalele două condiții ca aceste proiecte sa fie declarate eligibile și să întrunească un punctaj bun, astfel încât cererea de finanțare sa fie aprobată.

Daca nu mai sunt alte observatii, supun la vot acest proiect de hotarare.

                        - Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare  DJ 612 Antonești (DJ 601C) – Rădoiești,  km 55+594 – km 63+773 ( L = 8,132 km) și a drumului municipal PVN 1047/ III – 118 Dolna Mitropolia - Yasen/ Gorna Mitropolia – limita municipalitatea (Dolna Mitropolia - Iskar) - Staroseltsi /III - 137/ de la km 0 la km 7 + 310 și extinderea podului în satul Gorna Mitropolia la km 5 + 750 în regiunea transfrontalieră a Dunării”.

La punctul 8 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 506 Scurtu Mare  (DJ 701) – Negreni,  km 87+000 – km 94+160 (L = 7,160 km) și construcția unui nou tronson de legatură al drumului republican II-52, de la ОК 9722 a străzii Svishtovski polk, nr.33 la ОТ 759 a străzii Dunav, oraș Svishtov, District Veliko Tarnovo ”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Pîrjol George:

 Domnule președinte, am văzut că termenul de realizare a acestor investiții este de un an. M-ar interesa dacă puteți să estimați data de începere a lucrărilor.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Nu putem, deocamdată. Până la sfârșitul lunii vom depune aceste patru proiecte, după care așteptăm evaluarea lor. Nu se poate preciza  o dată cand vor fi aprobate. Noi nu putem să demarăm procedurile de licitație decât în momentul în care cererea de finanțare va fi aprobată și cele patru proiecte devin eligibile. Acum suntem în faza de pregătire a documentației necesare pentru a le putea depune, cum ziceam, până la sfârșitul lunii septembrie când este termenul.

            Domnul Pîrjol George

 Mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Dacă nu sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 506 Scurtu Mare  (DJ 701) – Negreni,  km 87+000 – km 94+160 (L = 7,160 km) și construcția unui nou tronson de legatură al drumului republican II-52, de la ОК 9722 a străzii Svishtovski polk, nr.33 la ОТ 759 a străzii Dunav, oraș Svishtov, District Veliko Tarnovo ”.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 506 Scurtu Mare  (DJ 701) – Negreni,  km 87+000 – km 94+160 (L = 7,160 km) și construcția unui nou tronson de legatură al drumului republican II-52, de la ОК 9722 a străzii Svishtovski polk, nr.33 la ОТ 759 a străzii Dunav, oraș Svishtov, District Veliko Tarnovo ”.

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Orbeasca  (DJ 504) – Călinești (DJ 703),  km 39+924 – km 48+061 ( L = 8,137 km) și a drumului  PVN 2145 / III-3402 / municipiul Slavyanovo - limită (Pleven - Pordim) - Totleben- / I-3/ E83 (4,150 km) ”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, așa că dați-mi voie, stimați colegi, să vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Orbeasca  (DJ 504) – Călinești (DJ 703),  km 39+924 – km 48+061 ( L = 8,137 km) și a drumului  PVN 2145 / III-3402 / municipiul Slavyanovo - limită (Pleven - Pordim) - Totleben- / I-3/ E83 (4,150 km) ”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Orbeasca  (DJ 504) – Călinești (DJ 703),  km 39+924 – km 48+061 ( L = 8,137 km) și a drumului  PVN 2145 / III-3402 / municipiul Slavyanovo - limită (Pleven - Pordim) - Totleben- / I-3/ E83 (4,150 km) ”.

La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești,  km 48+080 – km 55+594 ( L = 7,514 km) și a drumului municipal LOV2096/III-305-Sadovets-Aglen/limita municipalității (Lukovit - Cherven Bryag) -Rakita- Telish /PVN1186 /, tronson de la Rakita la drumul național I-3(E83)”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

  Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Ionuț Adrian

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești,  km 48+080 – km 55+594 ( L = 7,514 km) și a drumului municipal LOV2096/III-305-Sadovets-Aglen/limita municipalitatii (Lukovit - Cherven Bryag) -Rakita- Telish /PVN1186 /, tronson de la Rakita la drumul national I-3(E83)”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești,  km 48+080 – km 55+594 ( L = 7,514 km) și a drumului municipal LOV2096/III-305-Sadovets-Aglen/limita municipalitatii (Lukovit - Cherven Bryag) -Rakita- Telish /PVN1186 /, tronson de la Rakita la drumul national I-3(E83)”.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului de investiții ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor  Alexandria, Turnu Măgurele și orașului Zimnicea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

 Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

 Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Iliescu Alexandru

Domnule președinte, îmi puteți spune de ce municipiul Rosiorii de Vede si orașul Videle nu beneficiază de utiliajele acestea achiziționate, pentru că sunt numai trei.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Atât municipiul Roșiorii de Vede cât și orașul Videle beneficiază de aceste mașini. Este vorba despre acele utilaje pentru curățatul străzilor. La acest moment, contractele  de administrare încheiate atât cu municipiul Roșiorii de Vede cât și cu orașul Videle sunt înca în vigoare. În momentul în care se va apropia termenul de expirare a contractului, cu siguranță, vom reînoi contractul, inclusiv pentru cele doua mașini aferente orașelor Videle si Roșiorii de Vede.

            Domnul Iliescu Alexandru

            Mulțumesc.

            Domnul Șuică Iulian

            Aș dori să intervin și eu, domnule președinte. Materialele care ar trebui să constituie un suport pentru susținerea acestui proiect de hotărâre sunt, din punctul meu de vedere, ușor evazive. Eu nu înteleg dacă aceste utilaje sunt noi sau sunt vechi, pentru că de aici rezultă că toate cele trei componente  ale programului sunt realizate. Din aceste materiale nu rezultă când s-a facut achiziția.

            Domnul președinte Gadea Adrian Ionuț

            Domnule Șuică, achizitia s-a facut acum câțiva ani de zile. E vorba de acele mașini care curăță în prezent străzile. Ele la acest moment nu mai sunt noi. Au fost noi la momentul achizitionării.  Fiind achiziționate de consiliul judetean și fiind proprietatea consiliului județean, ele au fost date în administrarea celor 3 orașe si 2 municipii. Pentru cele trei, contractul de administrare expiră. În momentul când se va apropia si expirarea  contractului de administrare cu Roșiorii de Vede și cu Videle, vom iniția un nou proiect de hotărâre .

            Domnul Șuică Iulian

            Și de ce nu apare  acest lucru în raportul de specialitate? Ca să nu mai fim obligați să punem asemenea întrebări.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Domnule Șuică, am înteles. Vom reveni cu mai multe detalii. Cert este că pentru  administrarea acestor bunuri s-au mai inițiat proiecte de hotărâre.

Domnul Șuică Iulian

Deci, practic, este vorba despre reînoirea acestor contracte.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Exact. Vorbim de cinci mașini. Câte una pentru fiecare oraș. Au fost achiziționate împreună cu cele 37 de autocompactoare.

Dacă nu mai sunt alte observatii, dați-mi voie să  vă prezint proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului de investiții ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor  Alexandria, Turnu Măgurele și orașului Zimnicea.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 voturi “pentru” și un vot “împotriv㔠(domnul Șuică Iulian)  a fost aprobat   

proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului de investiții ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor  Alexandria, Turnu Măgurele și orașului Zimnicea.

            La punctul 12 de la ordinea zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, fiind vorba de rectificarea celor doua secțiuni, secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare, le voi supune votului dumneavoastră pe capitole,  subcapitole, titluri, articole, alienate si anexe.

            Supun la vot Anexa nr.1 “Sectiunea de functionare a bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018” .

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat  secțiunea de functionare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot Anexa nr.2 “Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015 și estimarile pe anii 2016-2018”.

                        - Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat  secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Acum voi da citire si celorlalte articole ale proiectului de hotărâre pentru ca acesta

  fie supus votului dumneavoastră în integralitatea sa.

            - Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Vă multumesc.

În unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

  Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotarâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotarare.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Vă mulțumesc.

În unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

La punctul 14 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

          - Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian

            Eu doresc să fac o precizare. Am solicitat în mai multe rânduri, din partea domnului Viorel Cristea, un raport de activitate. Dacă l-aș fi avut, astăzi aș fi votat în cunoștință de cauză. În aceste condiții, votul meu va fi “împotrivă”. Și sper ca, până la încheierea mandatului, să primesc din partea domnului Cristea un raport de activitate. Dacă nu poate să vină să-l sustină, măcar să-l găsim în mape.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Îmi amintesc că am mai discutat această chestiune în urmă cu trei sau patru ședințe.  Au mai fost solicitate și alte rapoarte într-o ședință ordinară de consiliu, motiv pentru care acest raport a fost pus la dispoziția fiecăreia dintre cele trei comisii, tocmai în ideea de a fi analizată activitatea la fiecare dintre instituții. Acest lucru a fost pus în discuție, dacă nu mă înșel, la acea sedință în care am aprobat cotizațiile pe care noi le acordăm în calitate de membru fondator sau membru asociat la asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

În orice caz, voi ruga colegii ca, la următoarea sedință, să avem și aceste rapoarte de activitate.

            Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Vă mulțumesc.

Cu un număr de 29 voturi „pentru”  și 2 voturi “împotriv㔠( domnii Șuică Iulian și Ion Petre) s-a aprobat acest proiect de hotărâre.

La punctul 15  al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

Acest proiect privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

La ședința de astăzi participă un număr de 30 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

 Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gadea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor,să-și intre în atribuții.

Se prezintă tehnica votării și se distribuie buletinele de vot.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu-zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi îl introduce în urnă).

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț 

 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian

Vă prezint rezultatul votului  privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

Dintr-un total de 31 voturi valabil exprimate, doamna Ionescu Iuliana a întrunit un numar de 30 voturi ,,pentru” și un vot ,,împotrivă”. Felicitări și mult succes! 

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Mulțumim, domnule președinte. Felicitări si din partea noastră! Îmi exprim convingerea că doamna Ionescu își va exercita în continuare atribuțiile la fel de bine ca până acum.

Așadar, stimați colegi, urmare a votului dumneavoastră, s-a adoptat proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

La punctul 16 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind delegarea  atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la ocuparea postului prin concurs.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

  Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind delegarea  atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la ocuparea postului prin concurs.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Vă mulțumesc.

În unanimitate de voturi  s-a aprobat proiectul de hotărâre privind delegarea  atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la ocuparea postului prin concurs.

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.108 din 24 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economica si juridica să prezinte rapoartele de avizare.

-Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

 Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.108 din 24 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Vă mulțumesc.

În unanimitate de voturi s-a adoptat  proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.108 din 24 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Rog președinții comisiilor economica si juridica să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Vă mulțumesc.

În unanimitate de voturi s-a adoptat  proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică si juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

Vă mulțumesc.

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

La ultimul punct, “Diverse” al ordinii de zi, dacă aveți observații sau alte probleme, vă rog să le prezentați.

Domnul Pîrjol George

Domnule președinte, dacă îmi permiteti, conform prevederilor legale si in urma solicitării  dumneavoastră ca fiecare consilier să-și prezinte raportul, eu in luna mai am depus raportul pe 2014, raport care înca nu s-a publicat. S-a întamplat ceva cu el? S-a rătăcit?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Nu, nu s-a rătăcit. Doar că nu există obligativitatea publicării rapoartelor consilierilor județeni, există obligativitatea publicării doar pentru președintele consiliului judetean.

            Domnul Pîrjol George

            Eu am vazut ca pe site-ul consiliului judetean mai sunt publicate rapoarte ale consilierilor.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Probabil că s-a solicitat expres acest lucru, dar nu există această obligativitate a publicării. Deci nu înseamnă că raportul dumneavoastră de activitate s-a  pierdut.

            Domnul Pîrjol George

Am înteles. Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Zavera Nicolae

Domnule președinte, stimați colegi, conform uzanțelor si coroborat cu prevederile legale, vă rog să-mi permiteți să vă informez că începând cu data de 28 septembrie voi efectua o parte din concediul legal de odihnă, urmând ca diferența sa fie ulterior efectuată.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Este în regulă. Vă mulțumim. Dacă nu mai aveți alte probleme de discutat, epuizându-se ordinea de zi, dați-mi voie să declar încheiate lucrările ședinței ordinare  de astăzi. Vă doresc o zi plăcută în continuare!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

       Gâdea Adrian Ionuț                                                             Oprescu Silvia