CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2015 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 29 ianuarie 2015, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean

Inițiator: Comisia de validare

 

2.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

                   Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 28 august 2014.

                  Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

4.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la două imobile din patrimoniul județului Teleorman.

                  Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

  

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”, pentru anul 2015.

                    Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

6.     Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele”, pentru anul 2015. 

                   Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, pentru anul 2015

                   Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor  cultural sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

11.   Proiect de hotărâre privind  schimbarea  denumirii  Centrului  Școlar  pentru  Educație Incluzivă Alexandria și a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede;

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești în anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea  cotei-părți de finanțare din bugetul județului  pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.   Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 33 din  28 aprilie 2010.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a Centrului de Recuperare și Consiliere Psihologică pentru Minori cu Dizabilități din subordinea Consiliului Local Zimnicea, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2014 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de funcționare și Secțiunii de dezvoltare, în anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

18.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la

       care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

19.   Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

21.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 108 din 24 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

22.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

23.   Diverse.

 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                     Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

                         ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

      DIRECTOR EXECUTIV            

 Jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ ianuarie 2015