CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

PREŞEDINTED I S P O Z I Ţ I E


privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2015Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea

Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) şi (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în ziua de joi, 28 mai 2015, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str.Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii proprietate privată a judeţului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 503, lim. jud. Giurgiu-Drăgăneşti Vlaşca, km 35+900-38+794, L=2,894 km.

Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Teleorman a unor spaţii proprietate publică a judeţului Teleorman.

Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale cuprinse în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 29 aprilie 2015.

Initiator: vicepreşedinte Zavera Niculae

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare .

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 187 din 21 octombrie 2014.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din evidenţele Camerei Agricole Judeţene Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2014.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 1. Diverse.

Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, mass-media şi se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Gâdea Adrian Ionuţ


Avizat
pentru legalitate
Secretar al judeţului

Jr. Silvia Oprescu


DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. Cristescu Mihaela Mirtis