CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 26 martie 2015 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 26 martie 2015, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.             Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

2.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 31 din 12 februarie 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

3.             Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a Centrului de zi pentru copiii aflați în situații de risc din comuna Gratia precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

  

 

4.              Proiect de hotărâre privind  scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

5.             Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de personae prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Tansvalady S.R.L. Alexandria.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

6.             Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”, pentru anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

7.             Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

8.             Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2015.

                            Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 

9.             Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.        Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 45, DN 65A-Didești-Însurăței-Merișani (DC 105), km 6+100-8+100, L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local  al Comunei Dobrotești.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

11.        Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare tronson DJ 612, Băbăița-Orbeasca, km 34+150–39+354 (L=5,204 km)”.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

  

 

12.        Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.         Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Teleorman, România și Guvernoratul Thi Qar,  Republica Irak.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.        Diverse.

 

 

        Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                     Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

                         ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

      DIRECTOR EXECUTIV            

 Jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ martie 2015