R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

                                                     PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

                                                  din data de 16 iulie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 16 iulie 2015, prin dispoziția nr. 335 din 9 iulie 2015.

La ședință participă 32 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 25 iunie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 25 iunie 2015.

 

x

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 – 2016”.

 

3.      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015.

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol a unor  spații proprietate publică a Județului Teleorman.  

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poeni (DJ 701), km 20+750-23+250, L=2,500 km, din administrarea Consiliului Local  al Comunei Poeni.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2015 .

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Diverse.

 

Înainte de a supune la vot ordinea de zi, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că în luna iunie am transmis A.N.F.P.-ului documentația pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al consiliului județean, în vedere acordării avizului. Având în vedere că avizul l-am primit după data publicării în presă a proiectului ordinii de zi, propun suplimentarea acestuia cu ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman’’

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

          - Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 32 voturi „pentru”, (Domnul Neagu Tudor nu participă la vot) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 – 2016”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 – 2016”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 – 2016”.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015.

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol a unor  spații proprietate publică a Județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol a unor  spații proprietate publică a Județului Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol a unor  spații proprietate publică a Județului Teleorman.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poeni (DJ 701), km 20+750-23+250, L=2,500 km, din administrarea Consiliului Local  al Comunei Poeni. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

-Domnul Savu Adrian.

 Domnule președinte, doresc să aduc în atenția Consiliului Județean, situația unor drumuri județene, precum DJ 504 în dreptul localităților Lada și Slăvești sunt cratere în asfalt, deja  au vut loc accidente acolo și circulația este pusă în pericol. Înainte de a trece la preluarea unor drumuri de la Consiliile Locale, vă rugăm, le reparăm pe cele aflate în administrarea Consiliului Județean.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Este corect ceea ce spuneți, doresc să vă comunic că DJ 504 este în acest moment în evaluare, în perioada următoare vom interveni acolo. În acest moment se lucrează pe DJ 612 la Drăgănești de Vede – Băcălești – Săceni, și vom începe marcajele și pe DJ  703. Pe DJ 653 s-a terminat întreținerea, după care vom interveni pe Cosmești – Gălăteni.

Tot în aceasta perioadă, se vor evalua alte patru tronsoane de drum. În momentul în care vom finaliza lucrările începute, vom interveni pe tronsoanele de drum evaluate, astfel incât să se poată circula în condiții corespunzătoare. Prioritate au drumurile județene, acest drum comunal îl vom prelua pentru o perioadă de doi ani de zile.

-Domnul Savu Adrian.

Mulțumesc domnule președinte, chiar doream să aduc în atenția Consiliului Județean că pe DJ 504 se circulă în condiții foarte grele.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Da, sunt câteva tronsoane de drum pe care se lucrează pentru întreținere, înca din primăvară, de când timpul ne-a permis. Sigur, nu vorbesc numai de cele aflate pe programe de investiții, ci și pe partea de intreținere. Acestea sunt  priorități pe care noi le-am stabilit a fi rezolvate, ca pe aceste drumuri să se circule în condiții corespunzătoare.

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poeni (DJ 701), km 20+750-23+250, L=2,500 km, din administrarea Consiliului Local  al Comunei Poeni. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poeni (DJ 701), km 20+750-23+250, L=2,500 km, din administrarea Consiliului Local  al Comunei Poeni.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2015.

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

-Domnul Șuică Iulian.

Domnule președinte, eu am o întrebare. În raportul comun de specialitate, pagina a doua, undeva în josul paginii, există un proiect: ,,Drop Out to Inclusion”  despre ce este vorba, pentru că este solicitată o suma de bani? Ce proiect este acesta și ce vizează ?

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Este un proiect pe care Consiliul Județean l-a avut cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, este un proiect pe fonduri europene în parteneriat cu un centru similar din Cehia.

-Domnul Șuică Iulian.

Proiectul în sine, ce reprezintă ?

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Prin acest proiect s-a realizat un schimb de experiență, școala a primit în dotare anumite obiecte pentru activitatea specifică.

-Domnul Șuică Iulian.

Să înțeleg că noi facem achiziții, le trimitem la școala din Cehia, și ei ne trimit nouă.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

 Nu, prin proiect s-au făcut achizițiile.

-Domnul Șuică Iulian,

Și avem parte de cofinanțare? De ce procent este vorba?

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

-Este un procent de 2,5 %.

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot anexa nr. 1, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului  Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot anexa nr. 2, Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă multumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            -Domnul Șuică Iulian.

Domnule presedinte, dacă  nu greșesc, la începutul anului sau undeva prin toamn㠖 iarnă, a mai fost supusă aprobarii o Hotărâre a Consiliului Județean prin care ni se solicită sume pentru reparația acoperișului clădirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Da, a fost o hotărâre dar pentru Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

-Domnul Șuică Iulian.

Mi-a sărit în atenție, modul în care este redactată solicitarea lor, aceeași problemă cu țiglele ceramice care trebuiesc înlocuite cu țigle metalice, din acest motiv mă întrebam dacă mai este necesar acest lucru.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Este vorba de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede. Aici, mare parte din sumele de investiții presupun mutarea de sume de la un capitol la altul, din bugetul pe care l-am aprobat inițial pentru aceeași instituție.

-Domnul Șuică Iulian.

A doua chestiune, legată de bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede. Au loc virări de credite bugetare, o sumă de 130,000 lei?

-Doamna Melintescu Valentina.

Suma de 130,000 lei reprezintă virări de credite în cadrul aceluiași capitol, de la Secțiunea de dezvoltare la Secțiunea de funcționare.

            -Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Dacă nu mai sunt alte observații, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărare, în unanimitate de voturi.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

            Vă multumesc.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, in aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

După cum ați observat, aveți în mape, invitația la ,,Ceremonia de Intonare a Imnului Național al României” care va avea loc pe data de 29 iulie 2015, ora 10:00, în fața Palatului Administrativ.

Doresc să va anunț că, în perioada următoare voi fi în concediu de odihnă, atribuțiile vor fi preluate de domnul vicepreședinte Zavera Niculae, iar în acest sens este emisă și o dispoziție,.

Dacă mai aveți alte probleme?

-Domnul Negu Florin.

Domnule președinte, anul trecut am discutat și adoptat proiectul prin care se prevedea dezvoltarea pe insula Belina a unui Parc Acvatic. Drept urmare, am aprobat semnarea contractului de concesionare  a uneia din bălțile de la Seaca, de o firmă din Argeș, despre care nu aveam toate informațiile, acestea urmând a fi transmise ulterior. Ce s-a întâmplat, nu am mai primit aceste informații, parcă aveau un termen de 60-90 de zile, în care trebuia să se producă concesionarea?

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Acel imoibil a fost preluat anul trecut din domeniul public al statului și din administrarea Apelor Române, în administrarea Consiliului Județean, pentru a dezvolta acolo un proiect. În acest moment, noi ne pregătim să depunem o documentație pentru realizarea unei investiții, pe ceea ce inseamnă zona turistică, acesta fiind motivul pentru care acel imobil a fost luat în administrare. De moment, a apărut Programul Operațional Regional, dar nu au apărut liniile de finanțare și ne pregătim pentru a depune documentațiile și un proiect, să accesăm fonduri europene pentru a realiza ceva pe partea turistică. Când s-a preluat acel imobil s-au preluat și trei contracte de concesionare, dar concesionarea acelor luciuri de apă nu s-a făcut de către Consiliul Județean, s-a făcut de către Administrația Națională a Apelor Române. Noi nu am facut o procedură separată pentru a concesiona acele luciuri de apă.

-Domnul Negu Florin.

Atunci, ce s-a intâmplat ?

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Noi am preluat în administrare acele imobile și astfel am preluat și contractele de concesionare încheiate de Administrația Națională a Apelor Române cu firmele care au concesionat. Noi nu putem să realizăm concesiuni pentru că nu avem calitatea de proprietar, ci doar administrăm.

-Domnul Negu Florin.

 Am înțeles. Vă mulțumesc.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Dacă  aveți și alte probleme?

Nemaifiind alte probleme și epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc concediu plăcut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

       Gâdea Adrian Ionuț                                                             Oprescu Silvia