CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 16 iulie 2015 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de joi, 16 iulie 2015, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 – 2016”.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol a unor  spații proprietate publică a Județului Teleorman.  

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poeni (DJ 701), km 20+750-23+250, L=2,500 km, din administrarea Consiliului Local  al Comunei Poeni.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2015 .

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                                          

                                                                                       Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

            ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR EXECUTIV  

          Jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ iulie 2015