CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  10 septembrie 2015 

                                                                                            

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

- prevederile art. 59 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință extraordinară în ziua de joi, 10 septembrie 2015, ora 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Adrian Ionuț Gâdea

 

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului

             

                                                                                                           jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                          DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE

                                                                              PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV,

 

                                                                                   jr. Cristescu Mirtis Mihaela