CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 29 aprilie 2015 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 29 aprilie 2015, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.             Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățămant special din județul Teleorman pentru anul școlar 2015-2016.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

2.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

3.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă 

 

4.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

5.             Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman din România și Regiunea Pleven din Republica Bulgaria.

Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

6.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

7.             Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări de ancorare a unui cablu de fibră optică.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.             Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției Naționale de Presă AGERPRES a unui spațiu din Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.             Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 079 Alexandria-Nenciulești-Vedea cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.        Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.        Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 august 2014.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.        Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.        Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Deservire Pază și Protocol.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

14.        Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.        Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.        Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

18.        Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

19.        Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

20.        Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

21.        Diverse.

 

 

 

        Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                     Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

                         ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

      DIRECTOR EXECUTIV            

 Jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ aprilie 2015