R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 25 iunie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 25 iunie 2015, prin dispoziția nr. 303 din 18 iunie 2015.

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind domnul Pițigoi Mihai, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 28 mai 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 28 mai 2015.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.               Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.               Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare

 

3.               Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.               Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2015-2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.               Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.               Proiect de hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor spații din  ,,Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

7.               Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

8.               Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de către Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2015.

 Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.               Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.           Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ,,Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.           Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 29 aprilie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.           Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.           Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.           Diverse.

 

Înainte de a supune la vot ordinea de zi, doresc să vă aduc la cunoștință următoarele aspecte :

În data de 9 iunie a.c. a avut loc concursul pentru ocuparea funcției de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, la care s-a înscris și participat un singur candidat care, din păcate, nu a promovat. Dată fiind această situație, având în vedere că doamnei Olguța Șefu, care a fost desemnată să exercite temporar această funcție, îi expiră perioada de interimat de șase luni, am solicitat aviz de la A.N.F.P. în vederea prelungirii exercitării funcției de director general, pentru încă o perioadă de  trei luni. Urmare faptului că avizul a venit ulterior publicării în presă a proiectului ordinii de zi, am inițiat acest proiect de hotărâre.

De asemenea, în cadrul Programului INTERREG V-A România – Bulgaria, Consiliul Județean Teleorman în calitate de lider de proiect, va depune o cerere de finanțare pentru proiectul “Pe urmele moștenirii coridorului verde al Dunării de Jos” în parteneriat cu organizația non-profit Euroasociation “Tarnovgrad” din Bulgaria și Muzeul Județean Teleorman, România. Ținând cont de faptul că data limită de depunere a cererii de finanțare este 30 iunie 2015 și timpul rămas de la definitivarea scrierii cererii de finanțare și până la semnarea acordului de parteneriat este foarte scurt, am inițiat proiectul de hotărâre după apariția în presă a proiectului ordinii de zi.

Având în vedere situațiile relatate, vă propun suplimentarea proiectului ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri, respectiv :

- Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța și,

- Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității temporare a resurselor financiare în vederea implementării proiectului “Pe urmele moștenirii coridorului verde al Dunării de Jos”.

Si, de asemenea, întrucât Proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman se supune legislației privind informațiile clasificate, propun ca acesta să fie trecut înainte de punctul „Diverse”.

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat și completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

            Doamna Țigăneșteanu Nela.

            Domnule președinte, eu nu particip la vot.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2015-2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2015-2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2015-2016.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor spații din  ,,Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor spații din  ,,Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor spații din  ,,Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

           

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

      La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de către Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2015. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de către Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2015. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de către Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2015.

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ,,Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ,,Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ,,Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

            La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 29 aprilie 2015.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 29 aprilie 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 29 aprilie 2015 .

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

S-a supus la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015 a fost aprobată.

Supun la vot Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015 a fost aprobată.

            Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa.

 - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

Proiectul de hotărâre de la punctul 13 se referă la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă.

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Doamna Șefu Olguța, din totalul de 32 de voturi exprimate a întrunit un număr de 29 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”.

O felicit și îi doresc success în continuare.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității temporare a resurselor financiare în vederea implementării proiectului “Pe urmele moștenirii coridorului verde al Dunării de Jos”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității temporare a resurselor financiare în vederea implementării proiectului “Pe urmele moștenirii coridorului verde al Dunării de Jos”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității temporare a resurselor financiare în vederea implementării proiectului “Pe urmele moștenirii coridorului verde al Dunării de Jos”.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman.

Întrucât acest proiect de hotărâre se supune legislației privind informațiile clasificate, am rugămintea să elibereze sala toți cei care nu sunt autorizați în acest scop. Am rugămintea să rămână în sală numai consilierii județeni, secretarul județului, administratorul public și secretariatul tehnic.

Vă mulțumesc.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

            Dacă  aveți alte probleme?

            Având în vedere că vine perioada concediilor de odihnă, vă propun ca următoarea ședință de consiliu să fie în jurul datei de 15, propunere aprobată în unanimitate de consilierii județeni.

Ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

Președinte,                                                                                          Secretar al județului,

 

   Gâdea Adrian Ionuț                                                                             Silvia Oprescu