CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 12 februarie 2015 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 12 februarie 2015, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind  actualizarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria și a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

3.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, P+1, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 176 din 21 octombrie 2014.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la Convenția de colaborare nr. 162859/12.12.2014 și la Convenția de colaborare nr.  162860/12.12.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.   Diverse.

 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                           

 

 

                                                                                     Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                            Jr. Silvia Oprescu

 

                         ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

      DIRECTOR EXECUTIV            

 Jr. Cristescu Mihaela Mirtis

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ februarie 2015