CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 29 noiembrie 2013 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gadea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

           Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de vineri, 29 noiembrie 2013, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 167 din 30 septembrie 2013.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, modificată și completată.

 

3. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

    

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ noiembrie 2013