CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 31 ianuarie 2013 

                                                                                            

Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, desemnat exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea nr. 175 din 21 decembrie 2012 a Consiliului Județean Teleorman

            Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de joi, 31 ianuarie 2013, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 11 din 18 ianuarie 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unor spații proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de birouri parlamentare.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru anul 2013.

 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Ivașcu Gheorghe – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a functiei de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2013.

 

8. Diverse.

 

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P. P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

Vicepreședinte

 

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului

             

                                                                                                           Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ ianuarie 2013