CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 30 septembrie 2013 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de luni, 30 septembrie 2013, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001.

 

2.      Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 32 Crîngu-Voievoda, km. 0+000-2+140, L= 2,140 km., din administrarea Consiliului Local al Comunei Crîngu.

 

3.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate publică a județului Teleorman.

 

4.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Roșiorii de Vede, str. Oltului nr. 59, proprietate publică a județului Teleorman.

 

5.       Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilele situate în municipiul Alexandria, str. Turnu Măgurele, bloc 508, proprietate publică a județului Teleorman.

 

6.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 130 din 28 octombrie 2011.

 

8.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea Consiliului Județean Teleorman la finanțarea proiectului „Achiziție echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă) în Regiunea Sud Muntenia”, precum și a activităților pe care le va desfășura pentru implementarea proiectului.

 

11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 08 aprilie 2013.

 

13.   Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

14.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 26 iulie 2013.

 

15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012.

 

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013.

 

17.  Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului

             

                                                                                                           Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ septembrie 2013

 


F-5.5-02,ed.1, rev.1