CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 29 august 2013 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gadea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 29 august 2013, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013.

 

2.     Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea reabilitării și modernizării unor drumuri județene.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013.

 

5.     Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Eurobac S.R.L. Turnu Măgurele.

 

6.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comitetul Județean de Inițiativă Teleorman pentru organizarea alegerilor la Camera Agricolă Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 08 aprilie 2013.

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru Asociația Secretarilor de Județe din România.

 

10.                          Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 februarie 2013.

 

11.                         Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și S.C. Artzinmed S.R.L., în vederea promovării județului Teleorman.

 

12.                         Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

                                                                                                 Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                         Secretar al județului

             

                                                                                                           Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ august 2013