CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 mai 2013 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gadea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de luni, 27 mai 2013, orele 16,30 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru președintele, vicepreședinții și consilierii județeni din cadrul Consiliului Județean Teleorman.

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență  Alexandria pe anul 2013.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2013.

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2013.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Tudor Mihaela Simona în funcția de conducere de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

9.      Proiect de hotărâre privind numirea domnului Potbăniceanu Marian Liviu în funcția de conducere de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

10.       Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2012.

 

11.       Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului Teleorman, pentru trimestrul I al anului 2013.

 

12.       Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2012 de către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

13.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013.

 

14.       Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2013 – 2014.

 

15.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 61 din 15 mai 2007.

 

16.       Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman.

 

17.       Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

18.      Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului ,,Poligon Tir-Talere” din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Club Sportiv ,,Teleorman” Alexandria, în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

19.      Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile din domeniul public al  statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul  public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean  Teleorman.

 

20.       Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului ,,Centrul Militar Județean Teleorman” din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării  Naționale, în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

21.       Proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011.

 

22.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.  130 din 28 octombrie 2011.

 

23.       Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la pregătirea și promovarea proiectului ,,Soluții informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic și managementul activităților interne ale instituțiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Județean Teleorman și 15 UAT-uri” din cadrul Programului Operațional Sectorial ,,Creșterea Competivității Economice” 2007-2013.

 

24.       Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea” pentru anul 2012.

 

25.         Diverse. 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ mai 2013