CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

D I S P O Z I Ţ I E

 

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2013 

                                                                         

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Ionuţ Adrian Gâdea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,       

          În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în ziua de miercuri, 27 februarie 2013, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gâdea Adrian Ionuţ, prin demisie.

 

2.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Zorilă Nicolaie, prin demisie.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 80 din 21 iunie 2012.

 

4.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni în Consiliul Judeţean Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 3 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman,  pentru anul 2013.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman şi stabilirea calendarului de desfăşurare a concursului.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia EuroTeleorman, pentru anul 2013.

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, pentru anul 2013.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, la finanţarea Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,Sf. Maria” din comuna Talpa, judeţul Teleorman, pentru anul 2013.

 

12.   Proiect de hotărâre privind necesitatea stabilirii cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare pentru anul 2013.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale – Liţa – Turnu Măgurele” pentru anul 2013.

 

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov – Saelele - Lunca” pentru anul 2013.

 

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu – Plopii Slăviteşti – Slobozia Mândra” pentru anul 2013.

 

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deşeurilor Teleorman, pentru anul 2013.

 

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia, pentru anul 2013.

 

18.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009.

 

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2013-2014.

 

20.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului   Judeţean  Teleorman  în  Consiliul  de Administraţie  al   Casei de Asigurări de Sănătate  Teleorman.

 

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  intenţiei de depunere a  cererii de finanţare pentru  Proiectul „From Dropout to Inclusion” derulat prin Programul Lifelong learning program – Comenius Regio.

 

22.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009.

 

23.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 178 din 21 decembrie 2012.

 

24.    Diverse.

 

        Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, mass-media şi se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuţ

                                                                                                

Avizat

pentru legalitate

Secretar al judeţului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ februarie 2013