CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 26 iulie 2013 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gadea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 26 iulie 2013, orele 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

                

1.      Proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului județean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului, pentru trimestrul II al anului 2013.

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, pentru anul 2013.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 8 aprilie 2013.

  

8.   Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de sedință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013.

 

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al SC Piscicola Teleorman SRL.

 

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activitate și al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC Piscicola Teleorman SRL.

 

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 4 martie 2013.

 

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Teleorman.

 

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene “Marin Preda” –  Teleorman.

 

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman.

 

17.    Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic.

 

18.    Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională.

 

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire Pază și Protocol Teleorman.

 

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

 

21.   Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

 

22.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 31 ianuarie 2013. 

 

23.   Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

 

24.   Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice – Administrația Națională ,,Apele Române”, în proprietatea publică a județului Teleorman și administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

25.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,, Teleormanul”.

 

26.   Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a drumului de interes local DC 42 Măldăeni-Stejaru, km 0+000-2+000, L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local al comunei Măldăeni.

 

27.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

 

28.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010.

 

29.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman.

 

30.   Diverse

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

    

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ iulie 2013