CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 23 decembrie 2013 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gadea

          Având în vedere:

          -   prevederile Dispoziției președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 847 din 13 decembrie 2013;

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de luni, 23 decembrie 2013, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului Județean nr. 74 din 27 mai 2013.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 75 din 27 mai 2013.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27 mai 2013.

 

4.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier declarați câștigători în urma licitației electronice din data de 18 decembrie 2013.

 

5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean  Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 27 mai 2013. 

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, modificată și completată.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013.

 

9.     Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ decembrie 2013