CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 18 octombrie 2013 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,           

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 18 octombrie 2013, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013.

 

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013.

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli neeligibile pentru proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman pentru anul 2014.

 

6.      Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comisiei pentru protecția copilului Teleorman.

 

7.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

8.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea proiectelor de infrastructură, pentru anul 2014 și estimările pe anii 2015-2017.

 

9.      Diverse.

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                           Secretar al județului

              

                                                                                                           Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ octombrie 2013