CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 18 ianuarie 2013 

                                                                         

Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, desemnat exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Teleorman prin Hotărârea nr. 175 din 21 decembrie 2012 a consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 18 ianuarie 2013, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a societății comerciale ,,EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele.

 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală și Consiliul Director ale Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria.

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,, Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare bloc operator Spitalul Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv.

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012.

 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Teleorman.

 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculești.

 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar al Județului Teleorman.

 

11. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

p. P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

Vicepreședinte

                                                                                                 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ ianuarie 2013