CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 17 decembrie 2013 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 17 decembrie 2013, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului Județean nr. 74 din 27 mai 2013.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 75 din 27 mai 2013.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27 mai 2013.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean nr. 121 din 26 iulie 2013. 

 

7.     Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013.

 

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013.

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare,  pentru trimestrul IV al anului 2013.

 

11.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare unor unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman a plantațiilor de arbori din zona drumurilor județene.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și a prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

13.   Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil proprietate publică a județului Teleorman.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene în faza  documentație de  avizare a  lucrărilor de intervenții.

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru  obiectivul de investiții „Instalații termice și centrală termică, Muzeul Județean Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

 

16.  Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județele Teleorman, Giurgiu și Dâmbovița în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudețean.

  

17.   Diverse. 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu. 

    

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ decembrie 2013